ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:35
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަބްދުﷲ ސަނީފް
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަބްދުﷲ ސަނީފް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލިސް ހުއްޓިފައި އޮތީ، ރިޔާސަތާއި އަމީން އާއްމު މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާތީ - ސަނީފް
 
ދެ ބޭފުޅަކު ވެގެން މަޖިލިސް ހުއްޓުވާފައި ނުބޭއްވެވޭނެ ކަމަށް ސަނީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ސަނީފް ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަކީ މެމްބަރުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް
 
ގާނޫނީ ފަރުވާއެއް ލިބޭނީ ކޯޓުންކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި

މަޖިލިސް ހުއްޓިފައި އޮތީ، ރިޔާސަތާއި އަމީން އާއްމު މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާތީ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސަނީފް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަކީ މެމްބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އެޖެންޑާކުރަނީ ރިޔާސަތާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް ވާއިރު، ގަސްތުގައި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހަށް ސަލާމްވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް ސަނީފް ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

ހެނދުނު 6:30ގަ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އެންގެވިކަމަށް. ދެން ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ މާދަމާވެސް އެޖެންޑާ މި ކުރަނީ މި މައްސަލަ.
ސަނީފް

ދެ ބޭފުޅަކު ވެގެން މަޖިލީސް ހުއްޓުވާފައި ނުބޭއްވެވޭނެ ކަމަށް ސަނީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޖިލީހުގެ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭއިރު، މަޖިލިސް ހިންގޭނެ ގޮތްތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށް ސަނީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަމީންއާއްމުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަން ވާނީ މަޖިލިސް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށްކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓާއި ބަޖެޓް، އަދި އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރުން ކުރިއަށް އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި އަމީން އާއްމު އަދި މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްވެސް އަމަލުކުރައްވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި މައްސަލައަށް ގާނޫނީ ފަރުވާއެއް ލިބޭނީ ކޯޓުންކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ސިޔާމް
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި