ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:22
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތިބީ ބީރުކަންފަތެއްދީގެން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
ފަލަސްތީނަކީ ކޮބައިކަން އުނގަންނައިދީ އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހޭ
ފަލަސްތީނާއިއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު މެސެޖެއް
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެ ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ 70 އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެ ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ 70 އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތިބީ ލޯ މަރައި، ބީރުކަންފަތެއްދީގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފަލަސްތިނާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ''ފަލަސްތީން ފޯރަމް'' ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖާއި އިސްރާ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން އެހީތެރިކަން ދެއްވާފައިވާ މި ފޯރަމްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުމާއި ތަކުލީފުތައް ތަޙައްމަލް ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންއެކަނި ނޫންކަމަށާއި، މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އެ ވޭނާއި ކެކުޅުން އިހުސާސްވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލެއާއި ހިތުގެ ވިންދާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި އެތަން މިނިވަން ނުވާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އެކަމުގެ ދެރަ ނިކަމެތިކަން އިހްސާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެ ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ 70 އެތައް އަހަރެއްވެއްޖެކަމާއި މިހާރު ލިބެމުންދާ އަނިޔާތައް އެތައް ގުނައެެއް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނިދައިފިނަމަ ހޭލެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއްނެތްއިރު، ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ ބޮން އަޅައި މަރާ ނުލާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއްްވެސް ރަހުމެއް ނެތި ޔަހޫދީން އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތިބީ މިއަދު ލޯ މަރާލައިގެން ބީރުކަންފަތެއްދީގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މިއަދު އެދެނީ އެމީހުންނަށް ހެޔޮދުއާކޮށްލާނެ އަދި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލާނެ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޑުއުފުލައި، ހެޔޮ ދުއާކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަހަރުމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލާގައި އަޑު އުފުލައި، ފަލަސްތީނާއިއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު މެސެޖެއް ކަމަށެވެ.

މި ފޯރަމްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަނީލް ވަނީ ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާއި، އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ފޯރުވަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. އަދި ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ނުބައިކަން، އަދި ދޮގުވެރިކަމާއި ފަސާދަވެރިކަން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ގުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެންވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ގުރުއާނުން މިސާލުދެއްކެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނަކީ ކޮބައިކަން ދިރާސާކޮށް މިއަދުގެ ޖީލަށް ފަލަސްތީން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެެގެންކަމާއި، ފަލަސްތީނަކީ ކޮބައިކަން އުނގަންނައިދީ އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ޒިކްރާ ކޮލެޖްގެ ޕްރިންސިޕަލް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޝަމީމްވަނީ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ތާރީޚަށް ބައްލަވައި، މި މައުލޫމާތުތައް ޅަ ދަރިންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް