ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:46
މޭ 6ގެ ހަމަލާގެ އިތުރު އަޑުއެހުންތަކެއް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
މޭ 6ގެ ހަމަލާގެ އިތުރު އަޑުއެހުންތަކެއް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭ 6ގެ ހަމަލާ
މޭ 6ގެ ހަމަލާ: އަންނަ މަހު 3 އަޑުއެހުން ބާއްވަން ނިންމައިފި
 
އަންނަ މަހު 23، 27 އަދި 29 ގައި އަޑުއެހުންތައް އޮންނާނެ
 
6 އަޑުއެހުމެއް މިއަހަރު މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް 2021 މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގެ އިތުރު އަޑުއެހުންތަކެއް އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފައްޓަވަމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ސަފްވަތު ހަބީބު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް މިގެންދެވެނީ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ 23 މެއި 2023 ގައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ބާއްވަން އުޅުނު ދެ އަޑުއެހުމެއް އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު މައްސަލަ ތާވަލުކުރެވުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 9 އަޑުއެހުން ތާވަލު ކުރެވި، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމާއެކު 6 އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުނު ތާރީހުތައް:

  • 23 މާޗް 2023 ގައި ބޭއްވުނީ ގާޒީ ބަދަލުވެގެން އެކަން އެންގުމަށް
  • 19 އެޕްރީލް 2023 މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބަޔާން
  • 10 މެއި 2023 ތަހުމީން ހެކި ފޯމް ބަލައިގަނެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައެޅުން
  • 18 މެއި 2023 ގައި ބައެއް ވަކީލުންގެ ގަޑި ފުށުއަރާތީ ކެންސަލް ކުރެވުނުް
  • 21 މެއި 2023 ގައި މައްސަލައިގައި ބައެއް ޕީޓީއެމްއަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ
  • 23 މެއި 2023 ގައި ތިން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައި
  • 29 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ބައެއް އަތޮޅު ތެރޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދާތީ ޖޭއެސްސީއަށް ބައިވެރިނުވެވޭތީ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
  • 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ވަކީލު ހަމްޒާ އަދި ވަކީލު ޔާމީންގެ ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުމެއް އޮތުމުން

އޭގެ ފަހުން ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވިގެން ދިޔަކަން ގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ގާޒީ ވިދާޅުވީ ނޮވެމްބަރު މަހު 3 އަޑުއެހުމެއްކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ގާޒީ ވިދާޅުވީ އެއިރުން ޝަރީއަތުން ގަބޫލުކުރަނީ މަހަކު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށާއި، އެއީ މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއި ޖާގައަށް ބަލާފައި ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީއަތުން ވަކި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މި މައްސަލަ ނޫން އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވުމާއި، އެހެން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ހާއްސަކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަވެސް އެއް ހަމައަކުން ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޝަރީއަތުން ގަބޫލުކުރާތީ ކަމަށެވެ.

ނޮވެމްބަރު 23، 27 އަދި 29 ގައި، 3 ދުވަހު ވެސް ހެނދުނު 9:00 ގައި އަޑުއެހުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ދުވަސްތައް ޗެކްކޮށްލަދިނުމަށް ގާޒީ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ ދުވަސްތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ދިފާއުންވެސް ވަނީ މި 3 ދުވަހު އަޑުއެހުން ބޭއްވުން ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް އޮތްތޯ ސުވާލެއް ކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުން އަދި ދިފާއީ ވަކީލުން ވެސް ވަނީ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ގާޒީ ވިދާޅުވީ 27 ވަނަ ދުވަހަކީ ބީ4 ސެކްޝަނުގެ އަޑުއެހުން އޮންނަ ދުވަހަކަށް ނުވާތި އެ ދުވަސް ހޮނިހިރު ދުވަހަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުގައިވާނަމަ ދުރާލާ އެކަން އަންގާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް