ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:27
ރައީސް ޞާލިޙު އަދި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޞާލިޙު އަދި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ޖަލްސާ
ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ޖަލްސާއަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވަޑައިގަންނަވާނެ
 
މި ޖަލްސާގައި 46 ޤައުމެއްގެ 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
 
މި ޖަލްސާ އޮތީ މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި
 
ރައީސް ޞާލިހު މި ޖަލްސާގެ ދައުވަތު ޤަބޫލުކުރެއްވި ނަމަވެސް، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ ޖަލްސާއަށް، ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު ވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އަށްވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ޖަލްސާގެ ދައުވަތު، ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޞާލިހު މި ޖަލްސާގެ ދައުވަތު ޤަބޫލުކުރެއްވި ނަމަވެސް، އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ކެމްޕޭނުގެ ޕޯސްޓަރުތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ފޮޓޯ ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިޚާބީ ނާއިބުރައީސް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވާނީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއްގަ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި 46 ޤައުމެއްގެ 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީ، ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ޔާމީނާ ނުލައި އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީތޯ؟
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލެއް ރައީސް މުއިއްޒު އަށް - "ގޯސްކޮށް ކަމެއް ނުކުރާ ނަމަ އަޒުލު ކޮށްފާނެތީ ސިހެނީ ކީއްވެ؟"