ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:28
2023 ވަނަ އަހަރު އައިި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
2023 ވަނަ އަހަރު އައިި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
އެމްއެމްގެ ކުއާޓާލީ ބިޒްނަސް ސާވޭ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތައް ގިނަވެ، އިމާރަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ
 
މިއީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އިން 12 އޮކްޓޯބަރު ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއެއް
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮފް-ސީޒަނަށް މި ދުވަސްވަރު ދިމާވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިނާއަތަށް ހީނަރުކަމެއް އައި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތައް އިތުރުވި އިރު، އިމާރަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އައު ވަޒީފާތައް އިތުރުނުވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން އާންމު ކުރި ކުއާޓާލީ ބިޒްނަސް ސާވޭ ގައި ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން އާންމު ކުރި ސާވޭގެ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އައު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 27 ޕޮއިންޓުން މައްޗަށް ޖެހިފައިވާއިރު، އިމާރަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުގެ ނިސްބަތް އަދި ވެސް ހުރީ ކުރީ ރިޕޯޓުގައި ވެސް ދެއްކި ފަދައިން 54 ޕަސެންޓުގައި އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވި ނަމަވެސް، އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެހެން ސިނާއަތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު، މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރާފައެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮފް-ސީޒަނަށް މި ދުވަސްވަރު ދިމާވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ކުރިއަށް މި އޮތް ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް އެ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އިތުރުން، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތް މަޑު ގިނީގައި ނަމަވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ކަން އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މި ދެ ދާއިރާގެ އިތުރުން، ހޯލް ސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ވެސް ނިމިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ކުރިއަރާފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާގައި ވެސް އައު މުވައްޒަފުންގެ ހަރަކާތްތެރިވުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

މި ސާވޭ ރިޕޯޓަކީ އެމްއެމްއޭ އިން އާންމު ކުރި މިފަދަ ތިންވަނަ ސާވޭ ރިޕޯޓެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ބިޒްނަސް ސާވޭ އަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އިން 12 އޮކްޓޯބަރު ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއަކަށް ވީއިރު، މި ސާވޭގައި ފަތުރުވެރިކަން، އިމާރަތް ކުރުން، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި، ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ އެކި ހިސާބުތައް އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް