ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 09:23
ެމެމްބަރު ޔާސިރު
ެމެމްބަރު ޔާސިރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ އައުން ވެގެންދިޔައީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކަށް: ޔާސިރު
 
މި ދައުރުގައި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް މާ ބޮޑު އަދަދެއް އިތުރު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ނިޒާމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކަނޑާލެވުނު
 
ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ
 
ދައުރުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށާއި، ސިއްހީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ އައުން ވެގެންދިޔައީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އިއުލާނުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. މިކަމަކީ، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއްކޮށްނެތެމުންދިޔަ ސިޔާސީ މަސްރަހު އަލުން އެނބުރި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޗާޓަށް އައުމުގެ ހެތްކެއްކަމަށް ޔާސިރު ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށްވެސް ޔާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އެއްކަމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކުޅުދުއްފުށިން އެކިއެކި ޒުވާން ބޭބޭފުޅުން އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން މި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ. މީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ. ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ކުރިއަށް ނެރެދިނުން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ މި ފަސް އަހަރުގައި އަޅުގަނޑަށް ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ. ހުއްޓިފައިއޮތް ސިޔާސީ މަސްރަހު، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއްކޮށް ނެތެމުންދަނިކޮށް، މުޅިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ލުން. އެކަން އަޅުގަނޑަށް އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ކުރެވިއްޖެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް

ޔާސިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދައުރުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށާއި، ސިއްހީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަގުތަކުގެ މައްސަލައަށް އެދެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިފައި ނުވާކަމަށް ޔާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދައުރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރީ ތިން ކަމަކަށް. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް ސިއްހީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމަށް، އެއީ މުޅި ސަރަހައްދަށް ގުޅިފައި އޮތްކަމެއް. ދެން ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް. ދެން މީގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަކުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ނުހޯދުނު.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަޠީފް

ޔާސިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭކަމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަރަށް ބޮޑަށް އެފަދަ ކަންކަމަށް ޖާގަދެއްވާ އެއްބާރުލުން ދެއްވާކަމަށްވެސް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، މި ދައުރުގައި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް މާ ބޮޑު އަދަދެއް އިތުރު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ނިޒާމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކަނޑާލެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް