ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:35
ވޯލްޑް އޮފް ޓުމޯރޯގައި ފައިސަލް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ވޯލްޑް އޮފް ޓުމޯރޯގައި ފައިސަލް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ވޯލްޑް އޮފް ޓުމޯރޯ
ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް ދަސްކޮށް ނަފްސު ކުރިއެރުވުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ - ނައިބު ރައީސް
 
"ކޯޗިންގ މާސްޓަރ ކްލާސް"ގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ، އައި.ސީ.އެފްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރޮބަރޓް ގާސި
 
އުމުރުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި
 
ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ވަކި ހިސާބަކަށް ކިޔެވުމުން ނުވަތަ ވަކި ތަމްރީނެއް ހާސިލްވުމުން ތިމާ އުނގެނި ނިމުނީ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި

ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް ދަސްކޮށް ނަފްސު ކުރިއެރުވުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ފެޑެރޭޝަން އާއި ވޯލްޑް އޮފް ޓުމޯރޯ ގުޅިގެން، ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޯޗިންގ މާސްޓަރ ކްލާސް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ވިލާ ނޯޓިކާ ރިސޯޓުގަ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ވަކި ހިސާބަކަށް ކިޔެވުމުން ނުވަތަ ވަކި ތަމްރީނެއް ހާސިލްވުމުން ތިމާ އުނގެނި ނިމުނީ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އުނގެނުމަކީ އެއަށް ވުރެ ފުޅާ ކަމެއް ކަަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ފައިސަލް ވަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކޯޗިން އާއި މެންޓަރިން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ދިނުމަށް ދޭ އިސްކަން ކުޑަ ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނީ ގޮތުން ބަލާ އިރު ވެސް މަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެން ކަށްވަޅަށް ދާންދެން އުނގެނެން އިރުޝާދު ދީފައިވާކަން ނައިބު ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެެ.

ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހަލުވިކަމާއި އެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިރު އުމުރުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުރިއަރުވަން ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ވެސް ބޭނުންތެރިގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަަމަށް ފައިސަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަބަދުވެސް އާ ކަންކަން ދަސްކޮށް ކުރިއަރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ކޯޗިންގ މާސްޓަރ ކްލާސް"ގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ، އައި.ސީ.އެފްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރޮބަރޓް ގާސިއާ އެވެ. މި ސެޝަން މައުޟޫއަކީ "ދަ ފިއުޗާ ލޭންޑްސްކޭޕް އޮފް ކޯޗިން އިން އޯގަނައިޒޭޝަންސް" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް