ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:46
މިލަންދޫ މަގެއްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މިލަންދޫ މަގެއްގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އާރްޑީސީ
މިލަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
މިލަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދޭ، ކަނބާރަނި ހިނގުމުގައި ތާރު އަޅައި ނިމިއްޖެ
 
ޝަހީދު އަލީ ހިނގުމުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 
މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6.15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގު އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ
 
މި މަޝްރޫއަށް 156.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވޭ

ށ. މިލަންދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ކަނބާރަނި ހިނގުމުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ މިލަންދޫގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ކަނބާރަނި ހިނގުމުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ޝަހީދު އަލީ ހިނގުމުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރަވީމަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޣާޒީމަގުގައި ދުވާރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މަގު ހެދުމަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މިހާރު މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިލަންދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަކީ މި ސަރުކާރުން 156.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6.15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގު އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިއީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑު އުސޫލުން އާރުޑީސީއާއި ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

މިލަންދޫގެ މަގުތައް ޒާމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވަނީ 19 ޑިސެންބަރު 2020 ގައެވެ. 2500 އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ މިލަންދޫގެ މަގުތައް މީގެ ކުރިން އޮތް ގޮތުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ހިނގާބިގާވެ އުޅުމަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. މަގުތަކުގައި ވަޅުގަނޑު ހެދިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވެހިކަލް ދުއްވާ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެސް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެވެ. ނަމަވެސް މަގުތައް ހަދާ ނިމުމުން މި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް