ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:33
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު
އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދުކުރި އަރާނީ 3 އިންސައްތައިން
 
ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށް ވާސިލުވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގައިކަމަށް އައިއެމްއެފްއިން ލަފާކުރޭ

2024 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނީ 3 އިންސައްތައިންކަމަށް ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އައިއެމްއެފްގެ ވަރލްޑް އިކޮނޮމިކް އައުޓްލުކް (އެޕްރީލް 2023) ގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ދުވެލި 3.4 އިންސައްތައިން ކުރިއެރި ނަމަވެސް، 2023 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު 2.8 އިންސައްތައަށް މަޑުޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2024 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނީ 3 އިންސައްތައިންކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ވިލާތުގެ މައި ބޭންކެއްކަމަށްވާ ކްރެޑިޓް ސުއިސް ބޭންކަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާއި، އެމެރިކާގެ ދެ ބޭންކެއް ފެއިލްވުމާއެކ،ު ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާއާއި މާލީ ދާއިރާތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދަށް ފޯރުމަކީ ހިރާހެއް ކަމުގައި އައިއެމްއެފް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިފަދަ ހިރާހެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މިހިރާސް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، 2023 ވަނަ އަހަރު އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު 2.5 އިންސައްތައަށް ދަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ދެކެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިގުތިސާދު ރިސެޝަންއަކަށް (އިގުތިސާދީ އަޑިގަނޑަކަށް) ހިނގައިދާނެކަމަށް އައިއެމްއެފްއިން ލަފާކުރެއެވެ.

Advertisement

ދުނިޔޭގެ އިންފްލޭޝަނަށް (ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ބަދަލުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް) ބަލާލާއިރު، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު ފުޅާވެގެންދިޔަ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކާއެކު އިތުރުވި ޑިމާންޑާއި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލާއި އެހެނިހެން ކޮމޯޑިޓީ އަގުތައް މައްޗަށްދިއުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް 2022 ވަނަ އަހަރު 8.7 އިންސައްތައިން މައްޗަށްދިއައެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 7.0 އިންސައްތައަށް ދަށްވާނެކަމަށް އައިއެމްއެފްއިން ލަފާކުރިނަމަވެސް، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން އިންފްލޭޝަން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން މަތީ އަދަދެކެވެ.

މި އަހަރު އިންފްލޭޝަން ކުޑަކޮށް މަޑުޖެހުނުނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު އުފުލުނު އަގުތަކަށް މި އަހަރުވެސް ނިސްބަތުން ބޮޑު އިތުރުވުމެއް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ، އަގުތަކުގެ ލެވަލް އަދިވެސް ހުންނާނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު އުފުލިފައެވެ. ކުރިއަށްހުރި އަހަރުތަކުގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ދަށްވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށް ވާސިލުވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގައިކަމަށް އައިއެމްއެފްއިން ލަފާކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް