ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 16:48
ރަޝިޔާ ގެ ރައީސް ވްލަޑިއަރ ޕޫޓިން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީޖިން ޕިންގ ގެ އަރިހުގައި
ރަޝިޔާ ގެ ރައީސް ވްލަޑިއަރ ޕޫޓިން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީޖިން ޕިންގ ގެ އަރިހުގައި
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕޫޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި
 
މިއީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ގައުމަކަށް ޕޫޓިން ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް އަންގާރަދުވަހު ފައްޓަވާފައިވާ އިރު ބުދަ ދުވަހުވަނީ ބޭޖިންގގައި ރައީސް ޝީޖިންގޕިންގ އާ ބައްދަލް ކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގައި ހިމެނުނު ގައުމުތަކުގެ ބޭރު ގައުމަކަށް ޕޫޓިން ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. މިއީ ޗައިނާ ގައި ކުރިޔަށްދާ ޚާއްސަ ސަމިޓް ބައްދަލް ވުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބޭޖިންގ ގައި ކުރިޔަށްދާ ސަމިޓް ބައްދަލް ވުމަކީ ރައީސް ޝީގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް އަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސަމިޓް އެކެވެ. 130 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސަމިޓްގެ ޝަރަފްވެރިމެހްމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ރައީސް ޕޫޓިން އެވެ.

މި ސަމިޓް ބައްދަލް ވުމުގައި ޕޫޓިން ވަނީ ރައީސް ޝީގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ ނޮދަން ސީ ރޫޓް އިޝްތިހާރު ކުރެއްވުމަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ، ދުނިޔޭގެ މުހިންމު ވިޔަފާރި ތަކުން އެ މަޝްރޫއުގައި އިންވެސް ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެރޫޓް ނުވަތަ މަގު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އިރުމައްޗާ ހުޅަނގާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވާނެކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ޕޫޓިން ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ކުރައްވާ މިއީ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަޔާ ގުޅިގެން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ރަޝިޔާ އެކަހެރި ކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުރުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން ވަނީ ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއްވެސް ނެރެފައެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާގައި ހުންނަވަނިކޮން ޕޫޓިން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ވެދާނެކަމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް މީޑިޔާގެ ފަރާތުން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަޔާބެހޭ ޚަބަރުތައްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސެންސަރު ކުރާކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ހަގުރާމައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ނުކޮށް، ނޭޓޯ ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅަގުން ކުރާމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހިންގަން ޖެހުނު ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަން އެއްގެ ގޮތަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ޗައިނާއަކީ ރަޝިޔާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރި ގައުމަށް ވާއިރު ދެގައުމު ގުޅޭ ސަރަހައްދީ އިން ހުރަސްކޮށް ދާދިފަހުން ވަނީ ބްރިޖް އެއްވެސް އަޅާފައެވެ. އަދި ދެގައުމު ގުޅިގެން ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަކެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.      

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް