ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 10:58
ރަޝިޔާ ގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ރަޝިޔާ ގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ވަޔަން
ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓްތައް މަނާކުރާ މުއާހަދާ
ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓްތައް މަނާކުރާ މުއާހަދާ ތަސްދީގުކުރިކުރުން އަނބުރާ ގެންދަން ރަޝިޔާއިން ނިންމައިފި
 
އދން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 1945 އާ 1996 އާ ދެމެދު ދުނިޔޭގައި 2000ށްވުރެގިނަ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ

ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓްތައް މަނާކުރާ މުއާހަދާ،"ކޮމްޕްރިހެންސިވް ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ބޭން ޓްރީޓީ" ރަޝިޔާއިން ތަސްދީޤުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެކަން ބާތިލް ކުރަން އެގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ. ރަޝިޔާގެ ޕާލަމެންޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި މިފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ ދުނިޔޭގެ ސެކިއުރިޓީ އާގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ކަންތައް ކުރަމުން ދާގޮތުންނެވެ.

މައްސަލަޔަށް މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ނުވަތަ ދޫމާ ގައި ބަހުސް ކޮށް ވޯޓަކާ ހަމަޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދޫމާގެ ރައީސް ވަޔަޗެސްލާވް ވޮލޮޑިން ވިދާޅުވީ މިކަން މިކުރަނީ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ  1996ގައި ފާސްކުރި މުއާހަދާ 2000ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން ތަސްދީގުކުރި ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން އަދިވެސް ތަސްދީގުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު އެމެރިކާއިން ޒިންމާދާރު "އެޓިޓިއުޑް" އެއްނުގެންގުޅޭތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ވޮލޮޑިން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށާ "ސްޓްރެޓީޖިކް" ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެން ހުރިހާ ކަމެއް ރަޝިއަން ފެޑަރޭޝަނުން ކުރާނެކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގޭގައި މިމައްސަލަޔަށް ބަހުސްކުރަން ފެށުމުގެ އެއްހަފްތާކުރިން ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންވެސް ވަނީ މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވާފައެވެ. ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ހުޅަނގަށް ދޭ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުން ރަޝިޔާއިން ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓްތައް އަލުންކުރަން ފަށަން ވެއްޖެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވިދާޅުވަން އަދި ރެޑީ ނޫން ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން "ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ބޭން ޓްރީޓީ" ތަސްދީގު ނުކުރާ ގޮތަށް ހެދިނަމަވެސް އެގައުމު އޮންނާނީ މުއާހަދާގެ "ސިގްނޭޓަރީ" އެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެއެވެ. މާނަޔަކީ އެމުއާހަދާގެ ކަންކަން ބަލާ އޯގަނައިޒޭޝަން އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި އެކު އެއްވެސް ގޮތަކށް ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓެއް ކުރާނަމަ ދުނިޔެއަށް އެކަން އަންގާ އެލާޓަށް ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މުއާހަދާ ތަސްދީގު ނުކުރާ ކަމަށް ބަދަލު ކުރިނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ނިއުކްލިއަރ ބޮމެއް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޚިޔާލެއް ނެތެވެ.

ރަޝިޔާއަކީ ވަކި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ވުޖޫދު ނުވާއިރު ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ނަމުގެ ދަށުން 1990 ވަނަ އަހަރު ނިއުކްލިއަރ ޓެސްތްތައް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެމެރިކާއިން އެންމެ ފަހުން ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓެއް ކުރި ކަމަށް ވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އދން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 1945 އާ 1996 އާ ދެމެދު ދުނިޔޭގައި 2000ށްވުރެގިނަ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 1،032 ޓެސްޓަކީ އެމެރިކާއިން ކުރި ޓެސްޓަށް ވާއިރު 715 ޓެސްޓް ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓް ކުރުން މަނާކުރާ މުއާހަދާ ރަޝިޔާއިން ތަސްދީގު ނުކުރާގޮތަށް ނިންމައިފި ނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނިއުކްލިއަރ ޓެސްތްތައް ކުރުން އެހެން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައިވެސް އާންމުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި އެމެރިކާ އެއްކޮޅުގަ، ރަޝިޔާއާއިޗައިނާ އެއްކޮޅުގަ ތިބެގެން ވާދަވެރިކަމާއެކު ރޭސް ޖަހާފަދަ މޭރުމަކުން މިކަން ފުޅާވެގެން ހިގައިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބެލެވެއެވެ.

ނަމަވެސް ޕޫޓިން އަދިވެސް ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ޓެސްޓްތައް ކުރަން ނުފަށާނެ ކަމަށެވެ.

"ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ޓެސްޓްކުރަން ފެށުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން  ގޮވާލާ އަޑުއެބައިވެއެވެ. ޓެސްޓް ތައް ކުރަން ފަށަން ރެޑީތޯ އަދި ބުނަން ނޭގުނަސް އެމެރިކާއިން ކަންތައް ކުރަމުންދާގޮތަށް ރަޝިޔާއަށް ކަންތައް ކުރެވެން ޖެހޭނެ" ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް