ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:32
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ގޫގުލް
އިންތިގާލީ ތަރުޖަމާނުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުން
ސިއްހީ އާލަތްތައް ހޯދުމަށް ޕީއޯ ހުރީ ރެއިޒްކޮށްފައިކަމަށް ބުނެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރައްދުދީފި
 
ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ބައެއް ޓެސްޓްތައް ނުހެދެނީ ތަކެތި ނެތުމުންނެއް ނޫން
 
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފައިސާވެސް ވަނީ ލިބިފައި
 
ލަސްތައް ދިމާވަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އިން އޯޑަރނުކޮށް ހުރެގެން ނޫން

ސިއްހީ އާލަތްތައް ހޯދުމަށް ޕީއޯ ހުރީ ރެއިޒްކޮށްފައިކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިންތިގާލީ ކޮމިޓީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންތިގާލީ މުއްދަތުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސިއްހީ އާލާތްތައް އޯޑަރުކޮށްފައިނެތުމުން، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް ރައްދު ދެއްވާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ، ޕީއޯ ހުރީ ރެއިޒްކުރެވިފައިކަމަށާއި، ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދެ ފަހަރުގެ މަތިން ޕީއޯ ރެއިޒްކުރާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ނުހުއްޓޭނެކަމަށްވެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ބައެއް ޓެސްޓްތައް ނުހެދެނީ ތަކެތި ނެތުމުންކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންތިގާލީ މުއްދަތުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ޓެސްޓްތަކަކީ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ނުހެދޭ ޓެސްޓްތައް ކަމަށާއި، އަދި އެ ފަދަ ޓެސްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ފޯރުކޮށްނުދެނީ އެހެންވެކަމަށެވެ.

ސިއްހީ އާލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ލަސްތައް ދިމާވަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އިން އޯޑަރނުކޮށް ހުރެގެން ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އަބަދުވެސް ޑެލިވަރީގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީ އިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ދާކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފައިސާވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުުރުން އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެސްޓީއޯ އިންކަމަށާއި، އެއީ ސަރުކާރާއި އެސްޓީއޯ އާއި ދެމެދު ވެވެފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ އެގްރިމެންޓްއެއްގެ ދަށުންކަމަށެވެ. އަދި ލެބޯޓްރީ ސާމާނު ބަރާބަރަށް ލިބެމުންދާކަމަށާއި، ލެބޯޓްރީ ސާމާނުގެ ސްޓޮކްވެސް ހުންނާނެކަމަށް އޮފިޝަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޮފިޝަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބައެއް ތަންތަނުގެ ބަފަ ސްޓޮކްގައި އެމަރޖެންސީ ސްޓޮކް ހުންނާނެކަމަށާއި، އެމަރޖެންސީ ސްޓޮކް އިން ބޭނުންކުރާކަމަށެވެ. އަދި އެމަރޖެންސީ ސްޓޮކް އިން ބޭނުންކުރައްވަނީ ގަސްތުގައިކަމަށާއި، އެއީ އެމަރޖެންސީ ސްޓޮކްގައި ހުންނަ މުއްދަތުހަމަވާ ސާމާނުތައް ހުސްކޮށް އައު ސްޓޮކް ލުމަށްކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފިޝަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަދަ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތް ވާހަކަތަކެއް އިންތިގާލީ ކޮމިޓީއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހިންގާފައިވާ އަމަލެއްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް