ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:37
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް (ވައަތްފަރާތުގައި)
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް (ވައަތްފަރާތުގައި)
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ސައުތުގޭޓު ހުރީ އުންމީދުގައި
 
މިހާތަނަށް ދައްކަމުން އައީ މޮޅު ކުޅުމެއް، އެކަމަކީ އިޓަލީ މެޗަށް ނިކުންނައިރު އުންމީދު އޮތް ކަމެއް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އިންގްލެންޑު ޓީމަށް އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

ސައުތުގޭޓް މިހެން ބުނީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، އިޓަލީ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އިންގްލެންޑުން ކުރަމުން އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް ސައުތުގޭޓް ބުނީ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އިންގްލެންޑު ހިމެނޭ ގްރޫޕް ސީގައި އެ ޓީމުން މިހާތަނަށް ދައްކަމުން އައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކީ އިޓަލީ މެޗަށް ނިކުންނައިރު އުންމީދު އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑުގެ ގޭމު ކުޅުން ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކުޅުމަކާއެކު، މެޗުން މޮޅުވާން ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮލިފިކޭޝަންފައި އިންގްލެންޑުން ކުރިމަތިލާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މެޗުކަން ފާހަގަކޮށް ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ކުޅުންތެރިން އެމީހުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކޮށްފިނަމަ، ދަނޑުން ފައިބާނީ ފުރިހަމަ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލިބޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރު ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިޓަލީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި އެެވެ. އެއް މެޗު އެއްވަރުވީއިރު، އަނެއް މެޗުން މޮޅުވީ އިޓަލީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް