ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 17:25
"ޒީރޯ ލެޕްރަސީ ފްރޭމްވޯރކް"ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
"ޒީރޯ ލެޕްރަސީ ފްރޭމްވޯރކް"ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ލެޕްރަސީ ނެތް ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުން
ރާއްޖޭގެ 178 ރަށެއް، ލެޕްރަސީ ނެތް ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވެއްޖެ
 
ލެޕްރަސީ ނެތް ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ބަލި ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
1982 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ލެޕްރަސީއަށް ބޭސް ތައާރަފްކުރި
 
މި ބައްޔަކީ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަހައްމަލުކުރި ބައްޔެއް

ރާއްޖޭގެ 178 ރަށެއް، ލެޕްރަސީ ނެތް ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ.

މި ކަމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ވެރިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމި، 2023 ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން މަދުވެގެން 100 ރަށުގައި ލެޕްރަސީ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ޒީރޯ ލެޕްރަސީ ފްރޭމްވޯރކް"ގައި ހިމަނާފައިވާ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތާއި، ވެރިފިކޭޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި، "ޒީރޯ ލެޕްރަސީ ފްރޭމްވޯރކް" ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން 15 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި އެކްސްޕަރޓް ޓީމުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މަސައްކަތުގައި ދެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި ކުރަންވީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ލަފާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރާއްޖެއަކީ ލެޕްރަސީ ނެތް ގައުމެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ވެރިފިކޭޝަނަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެ 178 ރަށެއް ވަނީ ލެޕްރަސީ ނެތް ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައި ޝަރުތު ހަމަވެފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ލެޕްރަސީ ނެތް ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި؛ ބަލި ދެނެގަތުމާއި، ބައްޔަށް އާއްމުން ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ލެޕްރަސީއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތަކާއި، ބައްޔާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުމާއި، މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް، އިންޓަރނަލް ވެރިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން އެކްސްޓަރނަލް ވެރިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ބައްޔަކީ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަހައްމަލުކުރި ބައްޔަކަށް ވާއިރު، 1982 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ބޭސް ތައާރަފްކޮށް، ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ފަރުވާ ދެވެން ފެށުމާއެކު، ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ.

1997 ވަނަ އަހަރު، ލެޕްރަސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު ސިއްހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫންކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ރާއްޖޭން ލެޕްރަސީ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ މެދުނުކެނޑި ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް