ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:12
މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންތަކެއް
މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންތަކެއް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް / ޓްވިޓަރ
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުން
ހައްޖުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ވަރަށް ދިގު، 2030 ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު ދަނީ ނަން ނޯޓު ކުރަމުން: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
 
ކޯޓާ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރާނެ
 
ގާތްގަނޑަކަށް 6000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި

ހައްޖުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ވަރަށް ދިގު ކަމަށާއި، 2030 ވަނަ އަހަރަށް ނަން ނޯޓުކުރަމުން ދާކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ މެނޭޖަރު އާއިޝަތު ގާހިރު ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކިއު ވަރަށް ދިގު ކަމަށާއި، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 6000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ކިއު ދިގުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، ދެ އަހަރު ފަހަތަށް ޖެހެން ޖެހުނު ކަމަށް އާއިޝަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއިޝަތު ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް ދިއުމަށް މީހުން ނަން ނޯޓުކުރަމުން ދާކަމަށާއި، ނަން ނޯޓު ކުރަމުންދަނީ 800ގެ ކޯޓާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައްޖަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތަރުތީބުން ނަން ނޯޓު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާރު 2030 ވަނަ އަހަރަށް ނަން ނޯޓު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 2030 ވަނަ އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމަށް މިހާރު އެއްކޮށް ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ 75 އިންސައްތަ ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ކިޔުގައި ނަން ނޯޓު ކުރެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފަ މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 880 ކޯޓާ ލިބޭނެ ކަމަށް. 800އެއްހާ ކޯޓާ ލިބޭނެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ދަންނަވާ ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމަ 800 ކޯޓާއަށް ލަފާކޮށްގެން، ކޮންމެ އަހަރަކަށް. 2024ން އަޅުގަނޑުމެން ނޯޓު ކުރާނީ އެއަދަދަށް. ނޯޓު ކުރުމަށްފަހު އެ އަހަރު ފުރޭނީ 800 މީހުންނަށް ވާވަރަށް ޖާގަ ނެގުނީމަ. އަދި އެއަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް ނޯޓު ކުރަމުންދާނީ. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނޯޓު ކުރަމުން ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިޔު ނޯޓު ކުރެވިފަ ވާނީ. 2030 ވަނަ އަހަރަށް މިވަގުތު ނޯޓު ކުރަމުން މިދަނީ.
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ މެނޭޖަރު، އާއިޝަތު ގާހިރު

ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ނާހިދު، ވިދާޅުވީ ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށް އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން، ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓާ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން ދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ވާތީ، އެބޭފުޅުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޯޓާ ލިބޭ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ކޯޓާ އިތުރުވޭތޯ ހަމަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރާނެ.
މެނޭޖަރު ލީގަލް ކާމް ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ، އަބްދުﷲ ނާހިދު

ސައުދީ ސަރުކާރުން ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދެނީ ވެސް އެ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ އާބާދީއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު މަދުން ކޯޓާ ލިބުނުނަމަވެސް އާއްމު ގޮތެއްގައި ކޯޓާ ދޭ މިންވަރަށް 2023 އަހަރު 1000 ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް