ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 13:00
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ގެންދަނީ
އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ގެންދަނީ
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނާއެކު އިސްލާމީ އުއްމަތް
އޮޔާ ދެމިގެންދާ ކުނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކަށްނުވެ، ފަލަސްތީނުގެ މުޤައްދަސް ބިންތައް މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
 
ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒްރޭލުގެ ނަމުގައި ޣައިރު ގާނޫނީ ދައުލަތެއް އުފެއްދިތާ ހަތްދިހަ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައި
 
ފަލަސްތީނުގެ ބިމަކީ އެތައް ގޮތަކުން މުސްލިމުންނާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބިމެއް
 
މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ހާލަތެއްގައި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ މުސްލިމް އުއްމަތުގެ ވާޖިބެއް

އޮޔާ ދެމިގެންދާ ކުނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކަށްނުވެ، މަސްޖިދުލް އަޤްސާއާއި ފަލަސްތީނުގެ މުޤައްދަސް ބިންތައް މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

''ފަލަސްތީނާއެކު އިސްލާމީ އުއްމަތް'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ މާތްކަމާއި، އެބިމަށް ޔަހޫދީން އަރައިގަންނަމުންދާ ގޮތްތަކާއި، ޔަހޫދީންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

ޚުތުބާގައި ބުނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމަކީ އެތައް ގޮތަކުން މުސްލިމުންނާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބިމެއް ކަމަށާއި، އެއީ މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވައި މާތް ކުރައްވާފައިވާ ބިމެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ގިނަ ނަބީ ބޭކަލުން އެ ބިމެއްގައި އުފަންވެވަޑައިގަތް ބިން ކަމަށާއި، އެތައް ނަބީ ބޭކަލުންނެއް ދިރިއުޅުއްވި ބިން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އާއިގެން އެ ބިމަކަށް އިސްރާ ކުރެވުނު މުޤައްދަސް ބިންކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  މަތިވެރިވެގެންވާ މިއުރާޖުގެ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީ އެބިމުގައި މަސްޖިދުލް އަގްސާއިންނެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި އެންމެހައި ނަބީ ބޭޖަލުންނާއިގެން ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މަޖިދުލް އަގްސާގައި ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. އިސްރާ މިއުރާޖުގެ މިދަތުރުފުޅުން މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ގިބުލަ އަލްމަސްޖިދުލް އަގްސާއާއި ދެވަނަ ގިބުލަ، ކައުބަތުﷲގެ ފުޅާ ހުރި ގުޅުން އަންގައިދެއެވެ. އެހެންވެ އެބިން ވަނީ މުސްލިމުންގެ މަތިވެރި އަގީދާއާއި ގުޅި ލާމެހިފައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މިދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ނާރެހެކީ އެތަނެއްގެ ވަށައިގެން ﷲ ބަރަކާތްލައްވާފައިވާ އަލްމަސްޖިދުލް އަގްސާއެވެ. މާތްﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ: އެކަލާނގެ ހުސް ތާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ.! އެކަލާނގެއީ އަލްމަސްޖިދުލް ހަރާމުން، އަލްމަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް އެކަލާނގެ އަޅާ، ރޭގަނޑުން ބައެއްގައި ގެންދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެއީ އެތާނގެ ވަށައިގެން، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ބަރަކާތްލެއްވި ތަނެވެ. (އެއީ) ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ހުކުުރު ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނާއި ޤުދުސަކީ ޔަހޫދީންނަށް ދެއްވުމަށް މާތް ﷲ ވައުދުވެވޮޑިގެންފައިވާ ބިމެއްކަމަށް ދައުވާކުރާ ޔަހޫދީން އައީ އެމީހުންގެ މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޒައިނިޒަމްގެ ނަމުގައި ސިއްރު ރޭވުންތައް ރާވައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތްތައް އުފެއްދި ކަމަށާއި، ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ޝިއާރުގެ ދަށުން ފަލަސްތީނުގެ އަހުލުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބަޑިއާއި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދީ ގަތުލު އާއްމުތައް ހިންގި ކަމަށެވެ. ގެދޮރު ސުންނާފަތިކޮށް ފޭރުމުގެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގި ކަމަށާއި، ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ޝަހީދުވެ އެތައް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި ރެފިއުޖީންނަށްވި ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުން އައީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ޗެމްޕިޔަނުންކަމުގައި ދައުވާކުރާ ހުޅަނގާއި ދުނިޔޭގެ ދެފުށް ދެގޮތް ސިޔާސަތު ގެންގުޅޭ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ތިބެގެން ކަމަށާއި، ސުލްހައިގެ މޭސްތިރިން ކަމުގައި ހެދިގެން ތިބެ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ސިޔާދަތު ނަގާލައި، އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ތެރިކައެއް ކަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ނިރުބަވެރި ދައުލަތެއް އުފައްދައިދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރީ ހުޅަނގާއި ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ފަލަސްތީނުގެ މުޤައްދަސް ބިމުގައި އިޒްރޭލުގެ ނަމުގައި ޣައިރު ގާނޫނީ ދައުލަތެއް އުފެއްދިތާ ހަތްދިހަ އެތައް އަހަރެއްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް އަތްގަދަކޮށްގެން ތިބި ޔަހޫދީން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެބިމުން މުސްލިމުންގެ ވަސްވެސް ފޮހެލުމަށް ކަމަށެވެ. އަލްގުދުސުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދީ އެތަނުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ދަނީ ހިންގަމުން ކަމަށާއި، ޔަހޫދީ މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް އަލްގުދުސުގައިވާ އިސްލާމީ މުގައްދަސް މަލަތައް ދުނިޔޭގެ ލޯތަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްޖިދުލްއަގްސާގެ ފޮޓޯކަމަށް މިޒަމާނުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮޓޯއަކީ އެމިސްކިތުގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ގުއްބަތުއް ސަޚްރާގެ ފޮޓޯއެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ޤުއްބަތުއް ސަޚްރާއަކީ އިސްރާއާއި މިއުރާޖުގެ ރޭ ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަރާވަޑައިގަތް ހިލައިގެ މަތީގައި މާފަހުން ކުރެވުނު ބިނާއެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ބިނާ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި މަސްޖިދުލް އަޤްސާގެ ދަށުން ކޮންނަމުންދާ ބިންގަރާސްތަކަކީ މާ ބޮޑަށް ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ އެނަމުގައި މަސްޖިދުލް އަގްސާގެ ދަށުގައި ފައްޅިތަކެއް އެޅުން ކަމަށާއި، މި ބިންގަރާސްތައް ކޮނުމުގެ އާހިރު ނަތީޖާއަކަށްވާނީ މަސްޖިދުލް އަގްސާގެ ބިންގާތައް ބަލިކަށިވެ ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ކިރިޔާ ކުރިޔަސް މަސްޖިދުލްއަގްސާ ވެއްޓި ބިމާ ހަމަވުން ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ބިން ސާފުކޮށް ނިމޭއިރު ފެންނަން ހުންނާނީ ޔަހޫދީން ބިންގަރާސް ކޮނެގެން އެޅި ފައްޅިތައް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލުމަށް ގޮވާލައި ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްޖިދުލްއަގްސާ ބިމާ ހަމަކޮށްލުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާއިރު، ދެން ފަށާނީ މައްކާއާއި މަދީނާގެ މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމްފުޅު ނައްތައިލުމުގެ މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ. މި ވާހަކަތައް ޒުވާން ޖީލުތަކާއި ހަމައަށް ގޮންގޮސްދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކުދިންގެ ހިތްތަކަށް މުސްލިމުންގެ މުގައްދަސް ތަންތަނުގެ ލޯބި ވައްދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުދިންނަކީ އެތަންތަނުގެ ހިމާޔަތުގައި ތެދުވަން ކެރޭ ބަޔަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއީ މައިންބަފައިންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި ވެރިންގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ތާރީހަށް އިޝާރާތްކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އަދުއްވުންނާއި ކުރެވުނު ހަނގުރާމަތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ލިބިފައިވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަދަދާއި ވަސީލަތްތައް ގިނަވަގެން ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަސް ބަރޯސާވެ ވަކީލުކުރުމާއެކު ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން ކުރިއަސް ދިއުމުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދު މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ދެބިޔަނަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ޔަހޫދީންގެ އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަނަރަވަރަކަށް މިލިޔަނެވެ. ސުވާލަކީ މިފަދަ މަދު ބަޔަކަށް ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ބިޔަ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި އެމީހުންގެ މުގައްދަސް ބިންތައް ފޭރިގަނެވެނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ޖަވާބު ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ '' ބަޔަކު މީހުން ކެއުމުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ކާތަކެތި ބަހާލައިގެން ކައި ހުސްކޮށްލާ ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އުއްމަތްތައް އަރައިގަންނަ ދުވަސް ކައިރިވެއްޖެއެވެ'' އެހިނދު ބޭކަލަކު ދެންނެވިއެވެ. އެދުވަހަކުން ތިމަންމެން ވަރަސް މަދުވާނެތޯއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. '' އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ؟ އެދުވަހަކުން ތިޔަބައިމީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. އެކަމަކު ތިޔަބައިމީހުން ވާހުށީ އޮޔާ ދެމިގެންދާ ކުނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކަށެވެ. އަދި މާތްﷲ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދުއްވުންގެ ހިތްތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ ހައިބަވަންތަކަން ނެރެލައްވާ ހުއްޓެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް ވަހުނު ވައްދަވައިފާ ހުއްޓެވެ. '' އެހިނދު ރަސޫލާ ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. '' އެއީ ދުނިޔެއަށް ދަހިވެތިވުމާއި، މަރުވުމަށް ބޭނުން ނުވުމެވެ
ހުކުުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ އެއް އުއްމަތެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ މުސްލިމުންނަކީ އުހުއްވަތްތެރި ބައެއް ކަމަށެވެ. މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ހާލަތެއްގައި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ މުސްލިމް އުއްމަތުގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދު ވެސް މާތްގެ ވަހީގެ ބަސްފުޅުތަކުން އިބުރަތް ލިބިގަނެ ގާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލުމަށާއި، މަސްޖިދުލް އަޤްސާއާއި ފަލަސްތީނުގެ މުގައްދަސް ބިންތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ތެދުވެ ހިންދެމެލުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ވަރުގަދަ އިމާންކަމަކާއި، އަދުއްވުންގެ ރޭވުންތައް ބޮއްސުންލާ ފަދަ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ﷲގެ ހަސްރަތުން ވާގިއެދިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ