ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:47
އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ޕެރަގުއޭއާ ދެކޮޅަށް މެސީ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާއެކު ޝައްކު: ސްކަލޯނީ
 
އެންމެ ފަހުގެ ފަރިތަކުރުމަށްފަހު މެސީއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށާއި، މެސީ ކުޅޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމާނީ އެއަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ޕެރަގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކުކަަމަށް، ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ސްކަލޯނީ މިހެން ބުނީ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާޖެންޓީނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް މެސީ ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާގެ ކުލަބު، އިންޓަ މިއާމީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް މެސީ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް އެ މެޗުގައި މެސީ ކުޅުނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ސްކަލޯނީ ބުނީ، މެޗުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު ފަރިތަކުރުމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ މެސީ އަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ފަރިތަކުރުމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީ ފެނުނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ފަރިތަކުރުމަށްފަހު މެސީއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށާއި، މެސީ ކުޅޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމާނީ އެއަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއާއެކު ޓީމަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ވެސް ފައިނަލް ކުރެވޭނީ މެސީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ކަމަށް ސްކަލޯނީ ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، ޕެރަގުއޭ މެޗަށްފަހު، ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އިތުރު މެޗެއް ވެސް ކުރިމައްޗަށް އޮތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޓީމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ ޕެރަގުއޭ މެޗުގައި 70 މިނެޓު ނުވަތަ 80 މިނެޓު ކުޅުމަށްފަހު، ޕެރޫ މެޗުގައި ފުރިހަމަ އަށް މެސީ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ބިނާވެގެންދާނީ މެސީ ހުރީ ޙާލަތެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މެސީއާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ގޮތެެއް ނިންމަނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އުންމީދަކީ މެސީ އަށް މުޅި މެޗުގައި އެއްކޮށް ކުޅެވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިވަގުތަށް އެއީ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ދެކެ އެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ޕެރަގުއޭއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހު އެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުން އެއް ވަަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އާޖެންޓީނާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ލަނޑުގެ ގޮތުން ކުރި ހޯދަނީ ބްރެޒިލް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް