ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 18:23
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު
މިދިޔަ މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން 288 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
 
ޑެންގީ ހުންފަދަ، މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށާއި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް
 
އޮގަސްޓް 2023ގައި ޑެންގީހުމުގެ 327 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިދިޔަ މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން 288 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އޮގަސްޓް 2023ގައި 327 ކޭސް، ސެޕްޓެންބަރު 2023ގައި 288 ކޭސް، އޮގަސްޓް 2022ގައި 250 ކޭސް އަދި ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި 269 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު، ސެޕްޓެންބަރު މަހު ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑެންގީ ހުންފަދަ، މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށާއި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޑެންގީން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވައިވާގޮތަށް ހެދުންއެޅުމާއި މަދިރި ލޯޝަން/ސްޕްރޭ އަދި މޮސްކިޓޯ ރެޕެލެންޓް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ހުސް ފުޅި/ދަޅު ފަދަ ފެން ހަރުލާ ތަކެތި، ގޯތިތެރެއާއި މަގުމައްޗަށް އުކައިނުލުމާއި، އަދި ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ގިނައިން އަރާމު ކުރުމާއި، ގިނަގިނައިން ދިޔާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ތިން ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ހުން އަންނަނަމަ، ނުވަތަ ދިޔާއެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ މާ ބޮޑަށް ވަރު ދެރަވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް