ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 15:52
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އަލީ ސުޒޭން
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އަލީ ސުޒޭން
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އޭއެފްސީ ކަޕަށް މާޒިޔާގެ ތައްޔާރުވުމަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ލިބުނު ފައިދާއެއް: ސުޒޭން
 
ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކާއެކު، އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނުކަމަށާއި، ޓީމާމެދު އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައި

އޭއެފްސީ ކަަޕަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ވީ ތައްޔާރަކީ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކަމަށް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

ސުޒޭން މިހެން ބުނީ، ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއިން ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ސުޒޭން ބުނީ މާޒިޔާއިން އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުނުް ރަނގަޅުކަން އެނގެނީ، ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އަދި މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ބަލާއިރު ކަމަށެވެ. އެ މެޗުތަކުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ކުޅުމެއް ފެނުނު ކަމަށް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ 23 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން 15 ކުޅުންތެރިންނަކީ މާޒިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެހެންކަމުން މާޒިޔާއިން އޭއެފްސީ ކަޕަށްވީ ތައްޔާރީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ކަމަށް ސުޒޭން ބުންޏެވެ.

Advertisement

ޓީމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކާއެކު، އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، ޓީމާމެދު އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި މެޗެއް ނުކުޅުނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތާއި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ނެގޭނެ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނިގޮތުގައި މި ހާލަތަކީ ދިވެހި ކޯޗުންނަށް އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ވީނަމަވެސް، ލިބުނު ވަގުތާއި، ލިބުނު ފުރުސަތާއެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަންކަމާ އިތުރު ޝަކުވާއެއް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، ބަންގްލަދޭޝް މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމާ ދިމާއަށް ދާން ޓީމު އޮތްކަމާމެދު ޝައްކެތް ނެތްކަމަށް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ފުޓުބޯޅަ މި އޮތް ހާލަތުގެ ތެރެއިން މި ލިބުނު ފުރުސަތާ، މި ލިބުނު ވަގުތާ، މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަނޑު އެޔަކަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް. ހަމަ މީގެ ތެރޭން ބަންގްލަދޭޝްއާ ކުޅެން، ރަނގަޅު ރިޒަލްޓަކަށް ދާން ޓީމު ރަނގަޅަށް އޮތް ކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެތް ނެތް.
އަލީ ސުޒޭން

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ސުޒޭން ބުނީ، ގައުމީ ޓީމުގައި މިވަގުތު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކޮށް، އެ ކުޅުންތެރިން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެކަކަށް އޭނާ ވާނެކަމަށެވެ. ސުޒޭން ދެކޭގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝް މެޗަށް ނިކުންނައިރު އެއީވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއަކަށް ވާނެއެވެ. އޭގެ ކުރިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފެނުނު ރަނގަޅު ކަންކަމަށްވުރެ، ރަނގަޅު ގިނަ ކަންކަން މިހާރުވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައިވެސް ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފައެވެ. އެ މެޗުން ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް