ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:52
ރައީސް ސާލިހް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް ސާލިހް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާއަކީ އެންމެންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ ފަރުވާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ: ރައީސް
 
ނަފްސާނީ ފަރުވާއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ފަރުވާއަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި އަހަރު މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ "މެންޓަލް ހެލްތު އިޒް އަ ޔުނިވަރސަލް ހިއުމަން ރައިޓް" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން
 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހެއްގެ 10 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާއަކީ އެންމެންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ ފަރުވާއަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާނީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޯގާތެރިކަމާއެކު ހެޔޮހިތުން ކުރާ ކުދި ކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ، އެހީތެރިކަން ބޭނުވެފައި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު އުއްމީދެއްކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ދުވަހެއްގައި އަނެކުންނަށް އޯގާތެރިވުމަށް ހަނދާންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް ލިބުމަކީ މުހިންމު ހައްގެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ދުވަހެއްގައި އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަންވީ އޯގާތެރިކަމާއެކު ކަމަށާއި، ނަފްސާނީ ފަރުވާއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ފަރުވާއަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހެއްގެ 10 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

މި އަހަރު މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނީ "މެންޓަލް ހެލްތު އިޒް އަ ޔުނިވަރސަލް ހިއުމަން ރައިޓް" މި ޝިއާރުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް