ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭރިޕޯޓް
ޑިމޮކްރަޓްސް، ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުން ؟!
 
ޑިމޮކްރަޓުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތްތައް ބަލަންޖެހޭ ވާހަކަ
 
ޑިމޮކްރަޓްސް އަށް ރައީސް ނަޝީދު ސޮއިކުރެއްވުމަށް ޖުލައި 13 ގައި އަރޓިފިޝިއަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލައްވާނެކަމަށް

ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިކުރުކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީގައި އެޅިގެންދިޔަ ވަރުގަދަ ރެނދާއެކު އެފިކުރުގެ އެއް ތަނބު ކަމުގައިވާ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިވަނީ ޕާޓީއާ ވަކިވެވަޑައިގެން އައު ޕާޓީއެއް ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް ނަމުގައި އުފައްދަވާފައެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާ ވާދަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އާ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޞާލިހުގެ ބާރު ގަދަވެ އެންމެފަހުން ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތީއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެއް ތަނބު ވަކިވެގެންދިޔައީއެވެ.

އޭގެފަހުން ޑިމޮކްރަޓްސް އަށް އެމަނިކުފާނު ސޮއިކުރުމަށް 13 ޖުލައި ގައި އަރޓިފިޝިއަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލައްވާނެކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް. ތި ޕާޓީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ރޫޅާލާނަން. ރޫޅާލާނަން. ރޫޅާލާނަން. ރޫޅާލާނަން. ރޫޅާލާނަން. ރޫޅާލާނަން. ތި ކެޔޮގަނޑުގެ ފޫވައް، ވެއްޓިއްޖެ، ތި ޕާޓީ އަޅުގަނޑުމެން ރޫޅާލާނަން، " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން ފެށިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުމުގެ މަރުހަލާއެވެ.

އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތަކާއެކު ޑިމޮކްރަޓުން ދެން ފެށީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ތިން ވަނަ ލިބުމާއެކު އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާ ދެ ޕާޓީއާއެކު މަޝްވަރާތަކެއްކޮށް ޝަރުތުތަކެއް ކުރަމުންދިޔަތަނެވެ. އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ޝަރުތަކަށްވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިޔުމެވެ.

ހަމަ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރަމުންދިޔައީ "އިބޫ ނޫންގޮތެއް" ހޯދުމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ވޯޓުން ބަލިކޮށް އެހެން ސަރުކާރެއް ގެނައުމަށެވެ. ކޮންމެ އަކަސް "އިބޫ ނޫންގޮތެއް" ހޯދުމުގައި ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް ކާމިޔާބީ ހޯދައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ހިންދެމިނުލެވުނީސް އެމްޑީޕީ ރޫޅާލައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ނަޝީދު އެމްޑީޕީ އާ އަލުން ގުޅެން ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް މެސެޖްކުރެއްވިއެވެ. އޭރު ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމާއި ގުޅޭ ގަރާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަޓުންގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި އިސް ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި ކެމްޕެއިނާ އެމްޑީޕީއަށް އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީ އާއެކު މުޅި އެމްޑީޕީ އިއްތިފާގުވީ އެއް ކަމަކީ އެޕާޓީ ބޭނުންވަނީ "ނަޝީދު ނޫން ގޮތެއް" ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރާނެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރޫޙު ހުރީ އެޕާޓީން މިހުރިހާ ދުވަހު އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި ގުރުބާންވި ހިތްތަކުގެ ރައީސް އާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަޓުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ބޭނުންވާތީވެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރަޓުން " އިބޫ ނޫންގޮތެއް" ބޭނުންވުމުން އެމްޑީޕީން ދެން ބޭނުންވަނީ "ބަރުލަމާނީ ނޫން ގޮތެއް، ރައީސް ނަޝީދު ނޫން ގޮތެއް" ކަމަށް ބުނަމުންދިޔައެވެ.

Advertisement

މިކަންވީ ޑިމޮކްރަޓުންނަށް ހަޖަމުކުރަން ފަސޭހަކަމަކަށްނޫނެވެ. "ޖަޒުބާތުގައި" ޖެހި އެމްޑީޕީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގައުމަށް ވިސްނާފައި ނިންމި ނިންމުނެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ޑިމޮކްރަޓުންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި އާންމު މެމްބަރުން ފާޑުކިޔުންތައް އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުކުރަން ފެށިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގަރާރު ނަގާ ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ކަންކަން އިހަށް މަޑުޖައްސާލުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ނިންމެވިއެވެ. ވިދާޅުވީ އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް ޖާގަ ދެއްވުމަށްކަމަށެވެ.

ދެން ޑިމޮކްރަޓުން ދެމުން އަންނަ ޔަގީންކަމަކީ ޑިމޮކްރަޓުންނަކީ ދެން އުފެދޭ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ހިއްސާވާ ބައެއްކަމަށެވެ. މާނައަކީ ޑިމޮކްރަޓުން މަސައްކަތްކުރާނީ ސަރުކާރު ފަޅީގައެވެ. އެމްޑީޕީ އޮންނާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައެވެ. ސަރުކާރު ފަޅީގައި އޮވެ ޑިމޮކްރަޓުން ދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުމަށެވެ. އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުމަށް ނުވަތަ އެމްޑީޕީ މިހާރު އޮތްވަރަށްވުރެ ބަލިކޮށްލުމަށް ޑިމޮކްރަޓުންނަށް މިވަގުތަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފެއިލްކޮށްލުމެވެ. ޑިމޮކްރަޓުންނަކީ މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއެވެ. ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގައި މެމްބަރުން ތިއްބެވިނަމަވެސް މީގެކުރިން މިމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެކަން ކުރިޔަށްދާނެ ކަމާމެދު އުފެދޭ ސުވާލުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން އެދެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުމަކީ އެޕާޓީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

ދެން އޮތީ ޑިމޮކްރަޓުން ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވެގެން އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރކުރުމެވެ. ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް ޑިމޮކްރަޓުން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކައެވެ. އެމައްސަލަތައް ނުބެލޭކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް އެދައުވާތައް ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ އެއީ ޑިމޮކްރަޓުން އޭގެކުރިން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި ސަރުކާރެއްނަމަވެސް ޑިމޮކްރަޓުން ބޭނުންވި ކަމެއް އަނެއްކާވެސް ކާމިޔާބުވީއެވެ. އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުމާ ކައިރިއަށް އާދެވުނީއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޑިމޮކްރަޓުން މިބޭނުންވާ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލުމުގެ ކަންކަމުގައި އުޅެމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވެގެންދާތަން މިފެންނަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޑިމޮކްރަޓުންނާ ތަފާތު ފިކުރު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށެވެ. އެކަން މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުންވެސް ފެނިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަރިހަމައެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައިވެސް އެމްޑީޕީ ރޫޅާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ފަޅި އަކީ ޑިމޮކްރަޓްސް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވާހަކަ ތެދަކަށް ހެދޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެއީއެވެ. އެމްޑީޕީ ރޫޅާލައިގެންނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ އަލުން ހޯދައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު