ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 18:32
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި
 
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިނުމަށް ރައީސް ވަނީ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި

އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ފަރާތްޕުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް، ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތާއި، ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހް އިރުޝާދުދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުވަނީ އެކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހޯދައިދިނުމަށާއި އެ ކޮމިޓީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީއަށްބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުވަނީ މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާކުރައްވާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް