ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:10
ދަސްވެނިވުމުގެ އުފުލުގައި ފޮޓޯ ނަގަން ހުރި މަންމަ، ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށެވެ!
ސޫރިޔާގެ އަސްކަރީ އެކަޑަމީއަށް އަމާޒުވީ ޑްރޯން ޙަމ
ދަސްވެނިވުމުގެ އުފުލުގައި ފޮޓޯ ނަގަން ހުރި މަންމަ، ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށެވެ!
 
ސޫރިޔާގެ އަސްކަރީ އެކަޑަމީއަށް އަމާޒުވީ ޑްރޯން ޙަމަލާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި، ޔާސިރުގެ މަންމަ، ހުޔާމް އަލް-މަޚްލޫފުވެސް ހިމެނޭ

ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެމީހަކާ އެންމެ ގާތުގައި ހުންނަ އެކަކީ ބަނޑުއަޅާ ވިހޭ މައިމީހާއެވެ. އެއީ އުފަލަކަށް ވިއަސް، ހިތާމައަކަށް ވިއަސް، ގިނަ ފަހަރަށް އެކަން އޮންނަނީ އެ ގޮތަށެވެ. އެތައް ޙާލަކުން ދަރިން ބަލާ ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު، އެ ދަރިންގެ ހުވަފެންތަކުގައި ޙަޤީޤީ ކުލަ ޖެހިގެންދާ މަންޒަރު ދެކިލުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކުވެސް ކުރަމުން ދާނެ ފޮނި އުންމީދެކެވެ. ނަމަވެސް، އެ އުފާވެރި ވަޤުތު ކޮޅު، ހިނދު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަމާން ކަމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ.

އެއީ ސޫރިޔާއަށް އުފަން، ޔާސިރު މުޙައްމަދު ޙަޔާތަށް އައި އުފާވެރި ވަޤުތު ކޮޅެކެވެ. އަސްކަރީ އެކަޑަމީއިން ދަސްވެނިވުމަށް ފަހު، އޭނާގެ ކާމިޔާބިއާ މެދު ފަޚްރުވެރިވެފައި ތިބި މަންމައާއި ބައްޕައާއެކު އެކި ގޮތް ގޮތަށް ހުއްޓި، ފޮޓޯތައް ނަގަމުން ދިޔަ ހަލަބޮލި ވަޤުތެކެވެ. އަސްކަރީ އެކަޑަމީއަށް އަމާޒުވީ ޑްރޯން ޙަމަލާއެކެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޔާސިރުގެ މަންމަ، ހުޔާމް އަލް-މަޚްލޫފުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހުޔާމްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮކްޓޯބަރު 6 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ޔާސިރު ވަނީ، އޭނާގެ ޙަޔާތަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު މުޞީބާތުގެ ވާހަކަ، މީޑިއާއާއި ހިއްސާކޮށްދީފައެވެ.

މަންމަ އައީ އަހަރެންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރަން. މަންމައައީ ޙަފުލާގަ ބައިވެރިވާން... އެ ވަޤުތު އެތަނުގަ އެއްޗެއް ގޮވީ. އޭރު އަހަރަމެން ދިޔައީ ދަސްވެނިވުމުގެ އުފަލުގަ، ފޮޓޯތައް ނަގަމުން... އެއީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތަށް އައި އެންމެ ނާމާން ދުވަސް. ބޮޑު މުޞީބާތެއް ޖެހުނު ދުވަސް. ކުޑަކުދިންނާއި، ދަރިވަރުންނާއި، އަހަރެންގެ އެކުވެރިންނާއި... އެ ހުރިހާ އެންމެން މަރުވެ އެ ދިޔައީ.
ޔާސިރު މުޙައްމަދު؛ ސޫރިޔާގެ އަސްކަރީ ދަސްވެންޏެއް

ޙިމްސް މިލިޓަރީ އެކަޑަމީއަށް އަމާޒުވީ އެންމެ ޙަމަލާއެއް ނޫނެވެ. ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ އެތައް ޑްރޯންއަކުން އަސްކަރީ އެކަޑަމީގެ ގޯތި ތެރެއަށް ހަމަލާތައް ދެމުން ދިޔަ އިރު، ދަސްވެނިވި އައު އޮފިސަރުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން ދިޔައީ، ހަނދާނީ ފޮޓޯތައް ނަގަމުންނެވެ. ޙަމަލާ އަމާޒުވީ، ސޫރިޔާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު، ޢަލީ މަހްމޫދު ޢައްބާސް، އެ ސަރަޙައްދު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވިތާ ކުޑަ މިނެޓްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

މައުސޫމު އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިއުމަށް މެދުވެރިވި އެ ޙަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ، އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ސޫރިޔާގެ ދިފާޢީ އަދި ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އަމާޒު ކުރަމުން ދަނީ ޓެރަރިސްޓު ގުރޫޕުތަކަށެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލެއް ނުދެއެވެ. އަދި ވަރުގަދަ ބާރާއެކު، ރައްދު ޙަމަލާ ދޭނެ ކަމަށްވެސް ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަޢުދުވެފައެވެ.

ހުޔާމްގެ ދަރިން އޭނަ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ. އޭރުވެސް ވަރަށް ބައިވެރު ލޭ ފައިބަމުން ދިޔައީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެފަ އޮތީ. ފަހަތުން ހެރު އެއްޗެއް، ހިތާ ހަމައަށް ފޯރާފަ އޮތީ. އަހަންނަށް ހީވަނީ، ޒަޚަމްވީ ހިސާބުންވެސް ހުޔާމް އޮތީ މަރުވެފަހެން. އެކަމަކު، އޭނަގެ ދަރިން ޒިންމާ އަދާ ކުރި. އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ. އެކަމަކު، އެ މަންމަގެ ފުރާޏަ ސަލާމަތް ކޮށެއް ނުދެވުނު.
މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު؛ ޔާސިރުގެ ބައްޕަ

6 އޮކްޓޯބަރު ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަޤުތެވެ. ޙިމްސް މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރެމުން ދިޔައީ ސޫރިޔާގެ ދިދަ އަޅާ ފޮރުވާލާފައި ވާ ސަންދޯއްތަކެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ބޭންޑުން، މަޑު ރާގެއް ކުޅެމުން ދިޔައިރު، އަސްކަރީ ސިފައިން ތިބީ ޝަރަފުގެ ސެލިއުޓް ނަގައިގެންނެވެ. އެ ތަނުގައި ހުންނަވާ، ވާހަކަދައްކަވަމުން ޢައްބާސްވަނީ، އޮހޮރިގެން ދިޔަ ލެޔަކީ އަގުހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސޫރިޔާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމު ކުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އަސްކަރީ އެކަޑަމީއަށް ދިން ޑްރޯން ޙަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 89 އަށް އަރައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 31 އަންހެނަކާއި، 5 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ދިގުލާ ގޮސްފައި ވާ ސޫރިޔާގެ މަޝްރަހުގެ ކަންކަން ރިޕޯޓް ކުރަމުން އަންނަ ސީރިއަން އޮބްޒަރވޭޓަރީ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު އުޅެނީ 120 އަށް ވުރެ މަތީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
8%
0%
25%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް