ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:38
ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރައްޖެއާއި ބަނގްލަދޭޝް ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރައްޖެއާއި ބަނގްލަދޭޝް ވާދަކުރަނީ: ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
FAM
ޤައުމީ ޓީމް ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގ އަށް
މާޒިޔާގެ އެގާރައިގަ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ނުކުޅުނަސް އެކުޅުންތެރިންނަށް އިތުބާރު އެބައޮތް- ސުޒޭން
 
ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 12 ގައި

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މާޒިޔާގެ އެގާރައިން ޖާގަ ނުލިބުނަސް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތްކަމަށް ޤައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗު ސުޒޭން މިމޭރުމުން ވާހަކަދެއްކީ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާޒިޔާއިން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައިވެސް ޤައުމީ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގަ ކުޅޭ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ނިލިބޭތީއެވެ. އަދި ފުރުޞަތު ލިބުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ކުޑަވުމުން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން މާޒިޔާ ފަހުވަގުތު ބަލިވި މެޗުގައި ޤައުމީ ޓީމްގެ އެއްވެސް ޑިފެންޑަރަކަށް ޖާގައެއް ނުދެއެވެ. ކެޕްޓަން ސަމޫހުއާއި, ހުސައިން ޝިފާއު ޔޫސުފްއާއި, އަހުމަދު ނޫމާންއަށް މެޗުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ފުރުޞަތެއް ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ހައިޝަމް ދެވަނަ ހާފްގެ ފަހުބައިގަ ކުޅެން ނިކުތެވެ. ކެޕްޓަން ސަމޫހު ބެންޗުގައި އިނަސް ފުރުޞަތު ނުލިބުނީ މުޅިން ފިޓްނުވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިޑްފީލްޑަރ އިރްފާންއާއި, ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރުވެސް ކުޅެން ނިކުތީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. އެކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރަން ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިން މާޒިޔާއިން ގެނެސްފައި ވުމުންނެވެ.

ޤައުމީ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކްލަބްގައި އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ނުލިބުމަކީ މެޗު ފިޓްނަސްއާއި, ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުބާރަށްވެސް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި, އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ނެގެޓިވް ކަންތައްތަކަށް ވިސްނުމަށްވުރެ ޕޮޒިޓިވް ކަންކަން ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ބަނގްލަދޭޝް މެޗަށް ދާއިރު އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް ވަރަށް އިތުބާރާ ޔަޤީންކަން. ކުޅުންތެރިން މިހާރު އެތިބި ފިޓްނަސްއާއި މޯޓިވޭޝަނާއި, ޚާއްޞަކޮށް މާޒިޔާގެ ކުޅުމާއި, މާޒިޔާގެ ނަތީޖާތަކާ މިހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެބައޮތް. ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ޕޮޒިޓިވް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނުން.
އަލީ ސުޒޭން/ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗު

ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) އާއި އިރުފާންގެ އިތުރުން މިޑްފީލްޑަރ އައިސަމްގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނުނުކަން ކޯޗު ސުޒޭން ފާހަގަކުރިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުރިއަށް އޮތީ ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗެވެ. މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދޭނެކަމަށް ސުޒޭން ބުންޏެވެ. މެޗަށް ނިކުންނައިރު އޮތް ހަމައެކަނި ޗެލެންޖެއްކަމަށް ކޯޗު ދެކެނީ މުޅި ޓީމް އެކުގައި ޕްރެކްޓިސްކޮށް ޓީމް އެކުލަވާލަން ލިބޭ ދުވަސް މަދުވުމެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗަށްފަހު މާޒިޔާ އެނބުރި އައިސް ޤައުމީ ޓީމް މެޗާ ދެމެދު ލިބޭނީ ހަ ދުވަހެވެ.

ރާއްޖެ ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ނިކުތީ މިއަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައެވެ. އެމެޗުން ރާއްޖެ ވަނީ 3-1 ން ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް