ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 11:09
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް ޖަލްސާ
ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ މަޖިލިސް ނުބޭއްވުނު
 
ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަކީ 22
 
ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކޮށްފައި އޮތީ ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަ

ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ނިންމާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ, މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށާއި، މެންބަރުން ވަޑައިނުގެންނެވީ ކީއްވެކަން އެނގިވަަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޯރަމް ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަކީ 22 އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކޮށްފައި އޮތީ ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ މައްސަލައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް