ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:07
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިޒާމީ ވޯޓު
ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރި ކަންކަމަށް އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ: އީސީ
 
ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ސުވާލާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަން ޖެހޭ
 
ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގާއިރު ނަގާ މައުޟޫއަކީ ކޮބައިކަން އެނގެންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނަގާނަމަ ސާފު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

އީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖެއެމްވީން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބްރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ވިދާޅުވީ، ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ކޮމިޝަނުން ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް، އެކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެެ ވެސް ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ.

ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމާގުޅޭ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އެ އޮތީ، ކޮމިޝަނުން ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައި އެ އޮތީ އެހެންނަމަވެސް ވަކި ޝަރުތުތަކަކާއި އެކީގައި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބްރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް

ޙަބީބް ވިދާޅުވީ، ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގާއިރު ނަގާ މައުޟޫއަކީ ކޮބައިކަން އެނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި އީސީން ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި އަހަންޖެހޭ ސުވާލަކީ ކޮބައިތޯ އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެދި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ސުވާލާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ނިޒާމީ ވޯޓާއިމެދު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަން ޙަބީބް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޙަބީބް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުން އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާތީ ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވިސްނުމަށް ފަހުން ވަގުތުވެފައިނުވާކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އެދި ދަންނަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި، އެ ގަރާރާމެދު ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ކުރީން ޖަވާބު ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް