ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:38
އިރާޤުގެ ހަމްދާނިއްޔާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސެޕްޓެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ވަރުގަދަ ހާދިޘާ
އިރާޤުގެ ހަމްދާނިއްޔާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސެޕްޓެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ވަރުގަދަ ހާދިޘާ
ރޮއިޓާސް
ކައިވެނި ޕާޓީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާ
ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއިން ގެއްލުނު މަންމަ ގެއްލުނީއެވެ. ހެދުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ!
 
ފިހިފަ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް އޭނާގެ މަންމަ ފެނޭތޯ ބެލި، ފެނުނުހާވެސް އެއްޗަކީ މަންމަ ލައިގެން ހުރި ހެދުން

ބަލާ ބެލުމަށް އެއީ ޖާނުން ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރި، އާރާއި ބާރު ހުރި ބޮޑު ފިރިހެނެކެވެ. ނަމަވެސް، އެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ހިތްދަތިކަމާއި މާޔޫސްކަމެވެ. އެ އަޑުގައި ވަނީ ވޭނާއި ކެކުޅުމެވެ. އޭނާ ލަވަމުން ދިޔަ ހަޅޭކުގެ އަޑު އަހައިފި މީހަކަށް، އޭނާގެ ހިތުގައި އަޅަމުން ދާ ވޭނުގެ މިންވަރެއް އިޙުސާސްކޮށްލެވޭނެއެވެ. މި ދައްކަނީ ޢިރާޤުގެ ހަމްދާނިއްޔާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ސެޕްޓެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ވަރުގަދަ ހާދިޘާއަށް ފަހު ވީ ނުވީ އެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވާ އަންހެނަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުން ހިފައިގެން ރޮމުން ދިޔަ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ވާހަކައެވެ. ޢުމުރުން ކިތަންމެ ދޮށިވިއެއް ކަމަކު، މަންމަ ދެކިލުމަށް އެދި ހިތް ގޮވާ ގޮވުން، އެ މަންޒަރު ބަލައިލި ކޮންމެ މީހަކަށް ފަޙުމްވާނެއެވެ.

Advertisement

ގެއްލިގެން އުޅޭ އަންހެން މީހާގެ ދަނބިދަރިފުޅު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ މައިދާތަ ފާޚާނާގައި ތަށިވީއެވެ. ފާޚާނާއިން ބޭރަކަށް ނުނުކުމެއެވެ.

އަހަރެންގެ މައިދައިތަ ހުރީ ފާޚާނައިގެ ތާށިވެފަ. ބޭރަކަށް ނުނިކުމޭ. މައިދައިތަ މި ހޯދަނީ. އެކަމަކު އަދި ހަމަ ފެންނަ ގޮތެއް ނުވޭ. ފޮރެންސިކް މެޑިސިން ޑިޕަރޓްމަންޓްއަކު ނެތް، ފިހުނު މީހުން ތިބި ތާކު ނެތް، އެހެން ތާކުވެސް ނެތް، ހަމަ އެއްވެސް ހިލަމެއް ނެތް.
ގެއްލިފައިވާ އަންހެނެއްގެ ދަނބިދަރިފުޅު

ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަމުން ދިޔަ ކައިވެންޏެއްގެ ވަލީމާގެ މަޞްރަހު، ހިތްދަތި ކާރިޘާއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުމާއެކު ގެއްލުނު މަންމަ ހޯދަން ދެމަފިރިން އެކުގައި ކައިވެނީގެ މާލަމަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. ދަރިފުޅުގެ ލޮލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ އޭނާގެ މަންމަ ލައިގެން ހުރި ހެދުމެވެ. އެ ހެދުމުގައިވެސް ހުޅު ހިފިކަން ސާފުވާން ހުއްޓެވެ. އެއީ މަންމަގެ ހެދުންކަން ދަރިފުޅަށް ޔަޤީންވުމާއެކު، ރޮއެ ހަޅޭއްލަވަމުން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނީއެވެ.

މަންމަ ވީތަނެއް އަހަރަމެންނަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގެ. ފެނުނީ ހަމަ އެކަނި ހެދުން. މޫސަލްގެ ހުރިހާ ތަނެއް ބެލިއްޖެ. އެއްވެސް އެހެން ހިލަމެއް ނެތް. ފިހިފަ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް މަންމަ ފެނޭތޯ ބެލިން، އެކަމަކު ހަމަ ނުފެނުން. ފެނުނުހާވެސް އެއްޗަކީ މަންމަ ލައިގެން ހުރި ހެދުން.
ގެއްލިފައިވާ އަންހެނެއްގެ ދަނބިދަރިފުޅު

ޙާދިޘާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރ، ޙަސަން އަލް-އައްލާޤު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު ޢަދަދު ވަނީ 113 އަށް އަރާފައެވެ. ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު އުޅެނީ 150 ގައެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކެއް ފެށުމާއެކުގައެވެ.

ލިބިފައި ވާ އިބްތިދާއީ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ކުރިއަށް ދިޔަ އިމާރާތަކީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން އަޅާފައި ހުރި އިމާރާތެކެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިޘާ ހިނގުމާއެކު، އިމާރާތް ބިމާ ހަމަވާން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީވެސް އެއީ ކަމަށް ޢިރާޤުގެ ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އިމާރާތުގައި އަލިފާން ހިފާފައި ވަނީ ރޭގަނޑު 10:45 ހާ އިރުއެވެ. އެއީ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން، ގާތްގަނޑަކަށް 1945 އެކެވެ. ހާހެއްހާ މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކައިވެނި ޕާޓީގައި އެ ވަޤުތުވެސް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
19%
8%
48%
15%
6%
4%
ކޮމެންޓް