ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:04
އެޗްއާރްސީއެމް އިން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަސްކާފު ޕްރޮގްރާމްގައި
އެޗްއާރްސީއެމް އިން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަސްކާފު ޕްރޮގްރާމްގައި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުން މަދުވި ސަބަބު ދެނެގަންނަން މަސައްކަތް ކުރިން - އެޗްއާރްސީއެމް
 
ނިޒާމަށް އިތުބާރު ނުކުރުމުން ބައެއް މީހުން ވޯޓު ނުލާ
 
ދެވަނަ ބުރެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ވޯޓުލާން ނުދިޔަ މީހުން ތިބި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުން މަދުވި ސަބަބު ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ސަމާ އަހުމަދު ނަޖީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އެޗްއާރްސީއެމުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްޓަކައި ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

2008 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެންމެ މަދުން ވޯޓުލީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުން މަދުވި ސަބަބު ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަމާ ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާން ނުދާ އުމުރުފުރާ އަކީ ކޮބާތޯ ބެލުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. 56900 އަށް ގިނަ މީހުން އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ނުދިއުމަކީ ކޮމިޝަނުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން އާއްމުންނާއި ސުވާލުކޮށްގެންނާއި މީސްމީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން އެއްކުރި މައުލޫމާތުން 3 ކަމެއް ފާހަގަވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވޯޓުލުމަކީ ކުރިމަގުގެ ކަންކަން ނިންމަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ބައެއްގެ ހައްގު ހިމާޔަތްކުރަން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އާއްމުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ސަމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވީމަ ވޯޓުލުމަށް މާބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތުމާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ނިޒާމަށް އިތުބާރު ނުކުރުން ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ވޯޓުލާން ނުދިޔަ މީހުން ތިބި ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލޭ އޭރިއާ އާއި، މާލޭގައި ވެސް އެ ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފުލްޓައިމްކޮށް އަދި މޮބައިލްކޮށް އޮފިޝަލުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވޯޓުލުމުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާތައް ދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ވެސް އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ވޯޓުލާ ހިސާބުން ފެށިގެން ވޯޓު ގުނުމާއި ހަމައަށް ވެސް ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އެ ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިވާ ގޮތް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިނުވާނޭހެން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރުސީއެމްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމު ކުރިތާ 20 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި