ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:13
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަމަން އަމާންކަމުގެ ނިއުމަތް
ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ މީޑިއާގެ ދައުރު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކޮށްގެން: ޚުތުބާ
 
ޤައުމާއި މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ޤައުމުގެ ކޮންމެ މުވާތިނެއްގެ ޒިންމާއެއް
 
ވެރިން ދީނާ ޚިލާފަށް އަމުރު ނުކުރާހައި ހިނދަކު އެބައިމީހުންނަށް ކިޔަމަންގަތުން ވަނީ ވާޖިބު ކުރައްވާފައި
 
އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ނުލައި ހަޔާތުގެ އެއްވެސް އުފަލެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެ

ޤައުމާއި މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ މީޑިއާގެ ދައުރު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކޮށްގެން ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''އަމަން އަމާންކަމުގެ ނިއުމަތް'' މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ހުރިހާ ތަނަކަށާއި، ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް ކަމުދާ ގޮތުގައި މާތް ﷲގެ އަޅުންނަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ރުހިވޮޑިގެންފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމު ކަމަށާއި، މި ނިޒާމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާ އެއްކަމަކީ އަމަން އަމާންކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވެ ދޭދޭ ގުޅުންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ މުޖުތަމައަކަށް ވެސް އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ލިބުން އޮތީ އެބައެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމުގެ މައްޗައްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ނުލައި ހަޔާތުގެ އެއްވެސް އުފަލެއް އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ ކެއިންބުއިމަށްވުރެ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޚުތުބާގައި ބުނީ މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކި ނަންނަމުގައި ޖަމާއަތްތައް ހަދައި ވައްކަންކުރުމާއި، މީހުންގެ މުދާ ފޭރުމާއި، މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި، އެގޮތްގޮތުން އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކުމަކީ މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަންކަމަށް ބޮޑެތި އުގޫބާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމި އޮތުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް އިސްކުރެވިފައިވާ ވެރިން ދީނާ ޚިލާފަށް އަމުރު ނުކުރާހައި ހިނދަކު އެބައިމީހުންނަށް ކިޔަމަންގަތުން ވަނީ ވާޖިބު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދިވެހިންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިންކަމަށްވާއިރު، އިސްލާމްދީނަކީ އަމަން އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމުގެ ދީން ކަމަށާއި ތަބާވާންޖެހެނީ އިލާހީ މަންހަޖަށް ކަމަށެވެ. މި މަންހަޖުގައި ވަނީ އަހަރެމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. މި މަތިވެރި މަންހަޖާ އަހަރެމެން ދުރު ކުރުމަށް ދީނުގެ އަދުއްވުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އިބްރާހިމް އަލައިހިސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ގައުމަށްޓަކައި ﷲގެ ހަސުރަތުން އިސްވެ އެދިވަޑައިގަތީ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށެވެ. މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ'' މާނައީ: އަދި އިބްރާހިމްގެ ފާނުގެ ދުއާ ކުރައްވައި ވިދާޅުވި ހިނދު ހަނދުމަ ކުރައްވާށެވެ! އަޅުގެ ވެރި ރަސްކާލާކޯއެވެ! މިރަށަކީ އަމާންކަން ލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމުގައި ލައްވައިފާނދޭވެ! އަދި އެރަށުގެ އަހުލުވެރިންކުރެ ﷲ އަށާއި، އާހިރަތް ދުވަހުން އީމާންވި މީހުންނަށް މޭވާތަކުން ރިޒުގު ދެއްވައިފާނދޭވެ!'' ހަމައެހެންމެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަށް މަހުގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ ހަނދު ފެނިވަޑައިގަތުމުން ކުރެއްވި ދުއާގައި ވެސް އަމަން އަމާންކަމާއި ސަލާމަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ. މާނައީ: އަޅަމެން ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އެއީ އަޅަމެންގެ މައްޗަށްވާ އަމާންކަމާއި އީމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޤައުމާއި މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ޤައުމުގެ ކޮންމެ މުވާތިނެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ގިނަގުނަ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ދޫކޮށް އަހުވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ސުލްހަވެރިކަން އިސްކުރުން ކަމަށާއި، އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަކީ އަހަރެމެންގެ މެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި އެކުވެރިކަމާއި އަޅާލުމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ޚުތުބާގައި ބުނީ މުޖުތަމައުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ހެޔޮކަންތައް ގިނަކޮށް ނުބައިކަންތަކާއި ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ނުބައިކަން ފެތުރި އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ނެތިދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ހަމަޖެހުމާއި އަމަން އަމާންކަން ތަނެއްގައި އޮންނާނީ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާއީ ބަލިތައް ފުހެލެވިގެން ކަމަށާއި، ދުލުގެ އާފާތްތަކުން އެމީހުން ސަލާމަތްވެގެން ކަމަށެވެ. ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ނެތިމޮށުމާއި ދެބައޮޑުވުމާއި މަލާމާތްކުރުން ފަދަ ހުތުރު އަމަލުތަކާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީން އައިސްފައިވަނީ މިފަދަ އާފަތްތަކުން މީސްތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ތަނުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ މީޑިއާގެ ދައުރު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަދާކޮށްގެން ކަމަށާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކަކީ އަމާނާތްތެރި ވަސީލަތަކަށްވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީޑިއާ ވާންޖެހޭނީ ތެދުވެރި ބިނާކުރަނިވި ބާރަކަށް ކަމަށާއި، މީސްތަނުންނަށް ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދޭ ﷲއަށް ބިރުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރައި މީހުން ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން ވައްދާ ވަސީލަތަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ޚަބަރުތައް ފެތުރުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، ތެދު ދޮގު ނުބަލައި މީހަކު ފަތުރާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ޚަބަރެއް އިތުރަށް ފަތުރާ ބަޔަކަށް އަހަރެމެން ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅު ރައުޔެއް ދެވޭނީ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނަށް ކަމަށްވާތީ ކޮންމެ ޓްވީޓަކަށް ޖަވާބުދޭ މީހަކަށް ނުވުމަށް ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ޓްވީޓުތަކާއި ވައިބަރު ޗެޓްތަކާއި، ފޭސްބުކްގެ ލައިކްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަމުންދާތަން ފެންނަ ކަމަށާއި، މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތާއި ނުރުހުން އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންސާނާ ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް އަދި ހަލާކާއި ދިމާލަށް ގެންދާ ތިންކަމެއްވޭ: ޚުތުބާ
އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ: ޚުތުބާ
އަލްއަޤްސާ އަކީ މާތްﷲ މި އުއްމަތަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން އިންސާނާ އަށް އަމާންކަން ލިބޭނީ އިންސާނާގެ ހިތް ރަނގަޅުކުރެވުނު މިންވަރަކުން - ޚުތުބާ
ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން ދިޔުމަކީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ހޭދަކޮށްލެވޭ ވަޤުުތުކޮޅެއް: ޚުތުބާ
ސުލްހަ މަސަލަސްކަން މަތީ ދިރިއުޅެން ނޭނގޭ މީހަކީ ހެވާއި ލާބައިން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހެއް: ޚުތުބާ
މަސްޖިދުލް އަޤްސާ މިނިވަންކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އިއާދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް - ހުތުބާ
އޮޔާ ދެމިގެންދާ ކުނިތަކެއް ފަދަ ބަޔަކަށްނުވެ، ފަލަސްތީނުގެ މުޤައްދަސް ބިންތައް މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި