ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:13
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާގޮތުގައި، ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކުރިއަށްދިޔަ މާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާގޮތުގައި، ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކުރިއަށްދިޔަ މާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން
ރޮއިޓާސް
ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި ކުޅުނު ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު
ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި ކުޅުނު ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު، އެންމެ ފަހުން ހިތި ޚަބަރަކަށް!
 
ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލް-ހައިސަމް މާލަން، އަނދައި އަޅިއަށްވި
 
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 110ށްވުރެ މައްޗަށް އޮތީ އަރާފައި، ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 200އަށްވުރެ ވެސް މަތީގައި

ކައިވެންޏަކީ ކޮންމެ ދެ މީހެއްގެ ހަޔާތަށްވެސް އަންނަ ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ ހަނދާންތަކަކީ ދުވަހަކުވެސް ހިތުން ފިލައިނުދާނެ ހަނދާންތަކެކެވެ. ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ، އެ ހަނދާންތަކަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެންމެ ފޮނި ހަނދާންތަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ ކަމެވެ. ހަނދާން ނައްތާލަން ދަތި އެތައް ކަމަކާ ބައްދަލުވި ވަގުތަކަށްވެސް ވެދާނެކަމެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެކަން އޮތްނަމަވެސް، މި ފަހަކަށް އައިސް އޮންނަ ކައިވެނީގެ ވަލީމާތަކުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އޮތީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ވަކީން ޚާއްސަކޮށް، ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި ކޮންމެހެންވެސް ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކެއް ކުޅުމަކީ ކައިވެނީގެ ގޮށުން ބަނދެވިގެންދާ 2 އާއިލާގެ ހައިބަތު ދައްކުވައިދޭ ކަމަކަށްވެސް އޮންނަނީ ވެފައެވެ.

މި ދެންނެވި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރަކީ ބަލާލަން ހިތްގައިމު މަންޒަރަކަށް ވީނަމަވެސް، އެއީ އެކަމެއްގައި އިންތިހާއަށް ނުރައްކާ އޮތް ކަމެއްކަން ގިނަ ފަހަރަށް އޮންނަނީ ހަނދާން ނެތިކޮށްލެވިފައެވެ. ގަދަ އަޑުފަށްގަނޑާއި އަލީގެ ސަބަބުން އެއް ބަޔަކަށް ސިއްހީގޮތުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރާއިރު، އެޅޭ އެންމެ ކަސިޔާރު ފިޔަވަޅަކުންވެސް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގުން އޮންނަނީ މާ ދުރަކު ނޫނެވެ. ދަންނަވަން މި އުޅެނީވެސް ހަމަ އެފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ.

Advertisement

ރެއަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން 26 ވީ، ބުދަ ވިލޭރެއެވެ. އިރާގުގެ އަލްހަމްދާނިއްޔާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ އަލް-ހައިސަމްއޭ ކިޔުނު މާލަމުގައި ކައިވެންޏެއްގެ އުފާވެރި ވަލީމާގެ ކަންކަން ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. ހާހެއްހާ މީހުންނަށް ދައުވަތު ދީގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވަލީމާގެ މަސްރަހު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ، ފޯރި އިތުރަށް ގަދަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށި ހިސާބުން ކަމަށް، ހާދިސާގެ އިބްތިދާއީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހަށް އަލިވިލި، ދުވަހުން ބައެއް ދިޔައިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 110ށްވުރެ މައްޗަށް އޮތީ އަރާފައެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 200އަށްވުރެ ވެސް މަތީގައެވެ. ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލް-ހައިސަމް މާލަން، އަނދައި އަޅިއަށްވީއެވެ.

އާނ، އެމީހުންނަކީ ދައުވަތު ލިބިގެން އެތަނަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް. ރަވާން ހުރީ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާ އެކީ. އެއް ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިރިމީހާ ދުއްވައިގަތީ ބޭރަށް. ރަވާންއަށް ހިފަހައްޓާލެވޭ ވަރެއް ނުވި. އެކަކު ގައިމައްޗަށް ވިއްޔާ އަނެކަކު ވެއްޓެމުން ދިޔައީ.
އަޔާދު އަލް-ގައްސާބު؛ ހާދިސާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އާއިލާއެއްގެ މެންބަރެއް

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައި ވާގޮތުގައި، ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކުރިއަށްދިޔަ މާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ތަކެތީގެ ސަބަބުން، އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އިމާރާތް ފުނޑުފުނޑުވެ، ބިމާ ހަމަވީއެވެ. ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝާން ކުރިއަށްދިޔައިރު ކޮޅަށް ހުރީ އިމާރާތުގެ ފްރޭމްގަނޑު އެކަންޏޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ދައުވަތު ދީގެން ހަފުލާއަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި، އެ މީސްމީހުންގެ އާއިލާތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އާއިލާގެ އެއް މެންބަރަކަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގި ތިބި އާއިލާތައްވެސް އެބަތިއްބެވެ.

އަހަންނަށް ބޮޑުބެކިޔާ ކުއްޖެއްގެ އަންހެނުން، ރަވާންއާއި، އެ ދެމެފަރިންގެ 2 ދަރިން… ޝަރުބީލްއާއި ޣަޒާލް، އެ 3 މައިންވެސް ނުފެނު. އަހަރެމެން މި ދަނީ މޫސަލްގެ ހޮސްޕިޓަލުތައް ބަލަމުން. އެކަމަކު، އަދި ނުފެނޭ. ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއް އެބަ ބަލަން. އެކަމަކު އަދި ހަމަ ފެންނަ ގޮތެއް ނުވޭ. އެމީހުން އެބަ ބުނޭ އިރްބީލްގައޭ. އެކޮޅަށްވެސް ގުޅައިފިން، އެމީހުންނަކަށްވެސް ފެންނަ ގޮތެއް ނުވި.
އަޔާދު އަލް-ގައްސާބު؛ ހާދިސާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އާއިލާއެއްގެ މެންބަރެއް

އެ ބަޔަކަށްޓަކައި ވަލީމާ ޚާއްސަވެގެންދިޔަ ދެމިފިރިންގެ ހާލުވެސް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ބައެއް މަންޒަރުތަކުން ފެންނަގޮތުގައި، ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު، އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔަ މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެން މާލަމުގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިންވެސް ތިބީ ސިހިފައިވާ ހާލުގައެވެ. އޭރު އެމީހުން ގެންދިޔައީ ނެށުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވަމުން ކަމަށްވެސް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އިރާގުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި އަސްލު ސަބަބު ދެނެގަނެ، އެކަމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ތަހުގީގުތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަމުން ދިޔައިރު، ކެނޑިނޭޅި، ހިތާހިތުން ކިޔަމުން ދިޔަ ގޮވެލިފައްޗެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ދިވެހި ކާބަފައިން ދޫކޮށްފައި ދިޔަ އަގުހުރި ނަސޭހަތެކެވެ. އާނއެކެވެ! ބަޑިބޭހާ ނުކުޅޭށެވެ. ކޮއިފުޅު ފިހި، އަނދައިގެން ދާނީ ނުވެސް އެނގި ހުއްޓާއެވެ! އެފަދަ ހާދިސާތަކުން އަޅަމެން އެންމެ ސަލާމަތް ކުރައްވާށި!

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް