ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:01
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރެއްވި މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު (އަބުޅޯ)
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރެއްވި މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު (އަބުޅޯ)
އެމްޑީޕީ
ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
ރައީސް ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރެއްވި ސަބަބު އަބުޅޯ ކިޔާދެއްވީ ކުރީގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ހަނދާން އައުކުރައްވަމުން
 
އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެދުވަސްތައް އަލުން އިއާދަވާން ނޭދޭނަމަ ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށް
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ އާއިލާ އާ ވަކިން 8 މަސް ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރެއްވިކަމަށާއި އެއީ ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރެއްވި މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު (އަބުޅޯ) އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމެވި ސަބަބުތައް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތައް ހަނދާން އައު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަހުމަދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން މީގެކުރިން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ތިނަދޫގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވެދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމެވި ސަބަބުތަކެވެ.

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގެ މިނިވަންކަމާއި މިފަހުރުވެރި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މާލީ ގޮތުން، މިނިވަން އަދި އިގްތިޞާދީ، އިޖުތިމާއީ ،ޚާރިޖީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުވެފައިވާ ފަހި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ތައުލީމީ އަދި އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހަދާ އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްގީވެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ތިޔާގި ޒަމާނީ ތަހުޒީބުވެ ތަރުތީބުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ހަދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އޮތުމާއެކު އަޅުގަނޑު މިއަދު ރައީސް އެންޑޯޒްކުރީ. އެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް.
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރެއްވި މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު (އަބުޅޯ)

އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ 2018ގެ ކުރިން އަޑުއިވިގެންދިޔައީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެކަން ތަޖުރިބާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެއަނިޔާތައް ހަނދާން އައު ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އާއިލާ އާ ވަކިން 8 މަސް ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރެއްވިކަމަށާއި އެއީ ހިތްދަތިދުވަސްތަކެއްކަމަށެވެ.

މިއަދުވެސް އެހިތްދަތިކަން އާއިލާއިން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ތުއްތު ކުޑަ ދަރިފުޅު، އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 8 މަސްވަންދެން ހޭދަކުރިން. ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް. ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް. މިއަދު އަޅުގަނޑު މިދަތުރަށް އެރި އިރުގައިވެސް އަޅުގަނޑުގެ 10 އަހަރުގެ އެކުއްޖާ ގިސްލަމުން ރޮމުން އެދިޔައީ އަޅުގަނޑު ގެއްލިދާނެތީ. އެބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށް ތަސައްވަރުކުރެވުނީ 2018ގައި އަޅުގަނޑު ހޭދަކުރިގޮތް. އެއުނދަގޫ އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް. އެއުނދަގޫ އަޅުގަނޑު ތަހައްމަލުކުރިން. އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާ އެ އުނދަގޫ ތަހައްމަލުކުރި. އެހެންވީމާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހިޔާރުކުރަންޖެހުނީ. އަނިޔާވެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް ނިކުންނަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާތީ އިބްރަހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިހުތިޔާރުކުރީ. ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އޭރު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރި. ވަގަށް ނެގި. 12 މެމްބަރުން ގޮނޑި ގެއްލުވާލި. އަޅުގަނޑުމެން އެއްލާލީ ދޮރާށި މަތިން. އޭރު އަޅުގަނޑަކީ އޭގެ މެމްބަރެއް. ދޮރާށި މަތިން އެއްލާލި.
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ކުރިން ތަމްސީލުކުރެއްވި މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު (އަބުޅޯ)

އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެދުވަސްތައް އަލުން އިއާދަވާން ނޭދޭނަމަ ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުދޭންޖެހޭކަމަށެވެ. ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޞާލިހު ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހުންނެވީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ގެނެސް ޖަޒީރާ ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދެއްވުމަށްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީސް ލިބުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ޤާނޫނަކުން ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުން: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ވަނީ ގަމުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ފޭރިގެންފައި: ޝާހިދު
މިސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ބިރު ދެއްކުން: ޝާހިދު