ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:54
ސެން ޓީޗަރުންތަކެއް ކުއްޖަކަށް ކިޔަވައިދެނީ
ސެން ޓީޗަރުންތަކެއް ކުއްޖަކަށް ކިޔަވައިދެނީ
މިހާރު
ސެން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް
ސެން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ސްކޮލަޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި
މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ ސަރުކާރުން
ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ކިޔަވާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި
ދެ ކޯހަކުން ހަތް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ސެން ޓީޗަރުން ނުވަތަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑީއުކޭޝަނުން ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ދެ ކޯހަކަށް ހަތް ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާސްޓަރސް އޮފް އޯޓިޒަމަށް ހަތަރު ޖާގަ އާއި މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީން ތިން ޖާގައެވެ.

"ޓީޗަރސް ފޯ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2023" އަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 'މައި އެޑިޔު' ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިިހާރު ސްކޯލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ކިޔަވަން ދާން ޖެހޭނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާންޖެހެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ޑިފޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުމާއި އެދޭ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން، އަދި އެދޭ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުވުމަކީ ވެސް މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔެވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި ސްޓައިޕެންޑް، ބުކް އެލަވަންސް، ކޯސް ފީ، އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް، ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ވިސާ ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓުން ކިޔަވާ ނިމިގެން ރާއްޖެ އައުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝަރުތުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުދައްރިސުންނަކީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށް، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މި ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް