ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:38
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕަރސަން މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕަރސަން މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ)
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
މޭޔަރަކަށް ހުންނަވާ އެއްކަމެއްވެސް ނުވި ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ކުރެއްވިދާނެތޯ މޫސަ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި
 
ރާއްޖޭއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ
 
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރި، ވައްކަން ކުރާނެ ވެރިއެއް ބޭނުމެއްނުވޭ
 
މާލޭ މަގުތަކުގެ ޕާކިންގެ މައްސަލައަކަށް ހައްލެއްނާދެ

މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނަވާ އެއްކަމެއްވެސް ނުވި ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ކުރެވިދާނެތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕަރސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ، މުއްއިޒު މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ހުންނަވައިގެން އެއްވެސް މަގެއްގެ ޕާކިންގެ މައްސަލައަކަށް ހައްލެއް ނާންނަކަމަށާއި، މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްތަކުގެ ގާތަށްވެސް އެއްވަރު ނުވާކަމަށެވެ.

މި މާލޭގެ ކައުންސިލެއް ހަދާފައި މި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް މުއިއްޒު ހުންނަތާ މިހާރު ކިތައް އަހަރު ވެދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުން ވީހާ ދުވަހެއްވީ. އެއްވެސް މަގެއްގައި ޕާކިން ހަމަޖެހިއްޖެތޯ. އޭސީ އިން ބޮލަށް ފެންތިކި ތެޅުން ހުއްޓިއްޖެތޯ. މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓަތަކުގެ ގާތަށް އެއްވަރު ވެއްޖެތޯ. ކީކޭ ބުނާނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ހަވާލުކުރަންވީ؟
މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ)

މޫސަ ވަނީ، އިދިކޮޅުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭކަމަށްބުނެ ދޮގު ހަދާ އޮޅުވާލައިގެން ވެރިކަން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންޑިއާ އާ ބެހޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނީ އިންޑިއާއިންކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ހެސްކިޔާފަ ބަވާ ނަގާއިރު އެމީހުންނަކަށް ނޭނގޭތޯ މާދަމާވެސް ހާލެއްގެ ޖެހިއްޖިއްޔާ އަޅާލަންތިބީ މި ގައުމަށް، އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އެއްޗިހި ކިޔާއިރު، އެންމެފަހުން މިދިޔަ ސުނާމީގައި އެންމެ ބޮޑު ކަރިސާގައިވެސް މިތަނަށް އެހީވާން އައީ އިންޑިއާ މީހުން. އެންމެފަހުން މިދިޔަ ބޮޑު ކޮވިޑް ރޯގާ ތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީވީ ހަމަ އިންޑިއާ މީހުން. މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ޖެހުނަސް އެހީވާން ތިބީ އެ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެނެއް ނޫޅެމޭ އެކަންތައް ބޮޑުވެގެންނެއް. މި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބެގެން ކަންބޮޑުވެގެންނޭ ކިޔާއިރު އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް ނުވެސް ނެތޭ. އިއްޔެގައިވެސް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހެކޭ ކިޔާފަ ކީ އިރު އެއީ ދިވެހި ސިފައިންގެ މީހެއް. މިވަރަށް ދޮގު ހަދާ އޮޅުވާލައިގެން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް. ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ރީތި ވާހަކަ ދައްކާ.
މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ)

މީގެއިތުރުން މޫސަ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރި، ވައްކަން ކުރާނެ ވެރިއެއް ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގައުމު ފަނާކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަޅާ ރޯނާ ކުރާނެ ވެރިންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވައްކަން ކުރާނެ ވެރިންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ.
މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ)

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ހިޔާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ގުރުބާންވާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެކަމަށާއި އެމްޑީޕީން މި އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަގީގަތުގައި ޤައުމަށް ގައްދާރުވުމަކީ ދޮގު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުން: މޫސަ
ވަޒީރަށް ރުހުން ދޭންވާނީ ބަލާފައި، އެއް މަސްގަނޑަކުން ހެދިކާ ހަދާ އުސޫލަކުންނެއް ނޫން - ރީކޯ މޫސަ
މާވަށު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ރީކޯ މޫސަ އިއުލާނު ކުރައްވައިފި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން