ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:21
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ކަންމަތީ ޖަލްސާ
އިއުލާންކުރަނީ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރިކަންކަން، ތަފްސީލުކޮށްދެނީ އޮޅުވާލާތީ: ރައީސް
 
ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު އަގުދީ، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރެއިން ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުފުޅުތަކަކީ އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެފައިވާ ކަންކަންކަމަށާއި އަލުން އެވާހަކަތައް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވަނީ ބަޔަކު އޮޅުވާލާ ދޮގު ހަދާތީކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިނާއި ޚިލާފަށް ރައީސް ގެންދަވަނީ މާލޭގައި ހުންނަވައިގެން ޖަލްސާތަކުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމާއި މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވިކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މިިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަންކަމަށާއި އެވާހަކަތައް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ބަޔަކު އޮޅުވާލާތީކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު އަގު ދޭން އަޅުގަނޑު މިއަދު އިއުލާނު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއް. ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިނާޔަތް އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކައަކީ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއް. މާލޭގެ މީހުންނަށް ގޯތި ދީ، ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް. ބައެއް މީހުން އޮޅުވާލަން ދޮގު ހަދައިގެން ވާހަކަ ދައްކާތީ އަޅުގަނޑަށް އިތުރު ތަފުސީލަށްދާން މަޖުބޫރުވެގެން އެކަންތައްތައް މި ހާމަ ކުރަމުންދަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެމީހުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށާއި އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެވެސް ކަންބޮޑުވުމަކީ ޑޮލަރުން މުސާރަ ނުދިނުންކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ޑޮލަރުން ދޭން މިހާރު ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އޭޕްރަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ނުލިބޭތީވެ އޮކްޓޯބަރ 1ން ފެށިގެން އެބޭފުޅުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް އެއްސެވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެބޭފުޅުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭނެހެން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކަށް އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރާ 48 ގަޑިއިރު 40 ގަޑިއަރަށް ބަދަލުކުރަން. އެމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނަން ރިސޯޓް އޯނަރުންނާއި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މީގެއިތުރުން ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި ދިވެހިން ތިބޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ލެވެލް އާ ހަމައަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވާ އެކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދެވަނަ ބުރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އުންމީދީ މަންޒަރެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް