ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 06:24
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކުރުން
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
 
ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމާއެކީގައި 1000 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރިޔަސް އަދި 500 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރިއަސް 7 ބޭންޑުވެސް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެއް ބޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި

ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފުލެޓް ރޭޓަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައީސަކު ކަނޑަނާޅުއްވާ ވަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ މުހިންމު އަދި ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރި އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް މެނުވީ ކަނޑަނޭޅުއްވޭނެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމާއެކީގައި 1000 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރިޔަސް އަދި 500 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރިއަސް 7 ބޭންޑުވެސް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އެއް ބޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

500 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް 1100 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ޔުނިޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭތަނެއްގައި ބޭނުންކުރާ މީޓަރެއްނަމަ އެ މީޓަރުގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ފުލެޓް ރޭޓަކުން ބިލްކުރެވުމުންދާނެ.
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ކުރިންސުރެވެސް ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގައި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އެ ނިންމެވި ނިންމެވުން ނިންމާފައިވަނީ ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ކަމަށެވެ.

މީގައި އަންނާނެ އިމްޕެކްޓްތަކެއް އެބަހުރި. ސްޓެލްކޯއަކީ މާލެ ސަރަހައްދާއި، އއ، އދ، ކ އަދި ވ އަތޮޅުގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިވަގުތު ކޮންސިއުމަރުންގެ އަދަދަކީ 77،275. އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ކޮންސިއުމަރުންގެ އަދަދަކީ 60،509 ފަރާތެއް. މާލެ ސަރަހައްދުގައި 53،412 އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި 7906 ތަނެއްގައި މީޓަރު ހުރޭ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެންމެ ބޮޑު އާބާދިއެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ 28 އިންސައްތަ އެއީ 600 ޔުނިޓަށްވުރެ އިތުރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރާ އަދަދު. އެވްރެޖްކޮށް 500 ޔުނިޓަށްވުރެ ދަށުގައި އެބައުޅޭ 40 އިންސައްތަ. އެއީ ސަބަބު ކަރަންޓް ބިލް ބޭނުންކުރާ ވަރު ބޮޑުވުމުގެ. ޓެރިފް ރޭޓަކީ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި ޔޫއާރުއޭ އާއި ވާހަކަ ދައްކާފައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދެއް.
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަރީފް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއެއްގައި ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީ ނަގާ ރޭޓު ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ފްލެޓު ރޭޓަކުން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިބަދަލާއެކު އާއްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުން ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ބިލް ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް ކަރަންޓު ރޭޓް ފްލެޓް ރޭޓަކުން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް