ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:23
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރައީސް އޮފީސް
މީހުން ބިނާކުރުން
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މީހުން ބިނާކުރުން: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ މާނަވީ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދީފައިވޭ
 
މި އެލަވަންސް 11,300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ޖަމާވާނެ
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް މުރާޖައާ ކުރީ މި ސަރުކާރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މީހުން ބިނާކުރުން ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، މީހުން ބިނާކުރުން ކަމަށާއި، ފައިދާހުރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން ކަމަށެވެ. ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ގައުމަށް ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެވޭނެ ބަޔަކު ބިނާކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ކަން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް މުރާޖައާ ކުރީ މި ސަރުކާރުން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގިންތިކޮށް އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 3,000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މި އެލަވަންސް 11,300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ޖަމާވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރުތައް މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ވެސް ގާއިމުކުރީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުމުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް ބޮޑު ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޑިސްއެބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް މެޑިކަލް އަދި ތެރަޕިޔުޓިކް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. ތެރަޕިޔުޓިކް ފަރުވާގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދީ، ޚިދުމަތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލް ކޮށްގެން ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު މުރާޖައާކޮށް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލީ މިސަރުކާރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، މާނަވީ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޓްރޭނިންގ ހިންގައި، އެ ކުދިންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްގީކޮށްދީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް އުފައްދައި އެ ކުދިންނަށް ކާމީޔާބީ ހޯދުމުގެ މަގު ކޮށައިދިނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް