ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:25
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް ނޫންކަން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ފެނިގެންގޮސްފި: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު
 
ރާއްޖޭގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގައި އިބަމަ ވަނީ ގާއިމު ކުރެވިފައި
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެލަވެންސް މިއަހަރު ބޮޑު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް
 
މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރީ ވޯޓު ހޯދާކަށްނޫން

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް ނޫންކަން މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ނުވާނެކަމަށް ބުނި އެތައް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، އާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ތަފާތު ކުރެއްވުމެއް ނެތި ޚިދުމަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އެކަން ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ތެރޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އާއި ބަދަލުތަކުން ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހޭނީ މާލޭގައި ތިބެގެން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި އިބަމަ (އިޖުތިމާއީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން) ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއީ 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރީންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރާނީ އެ ޚިދުމަތް ލިބުނު ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ގިންތި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ހެދީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށާއި އެއާއެކު މިއަހަރު އިނާޔަތްތައް ބޮޑު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ހާލު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލިއިރު ޤާނޫނެއް އެބައޮތް. 2010 ގެ ޤާނޫނެއް، 13 އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު އެ ޤާނޫނުން ހަދަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ގަވާއިދު އޮތީ ނުހެދި. އެއީ ގިންތި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު. މި ގަވާއިދު ގެޒެޓު ކުރެވުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިންތި ކުރުމާ އެއްގޮތަށް. އެކަން ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖުލައިގައި އިނާޔަތް ބޮޑުކުރެވުނީ. އެއްކަލެހެން އަނެއްކާވެސް ވޯޓު ހޯދާކަށްނޫން. 2021 ގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެޒެޓު ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތަކީ އޭރު ރަޖިސްޓަރއެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ލިސްޓެއް އޮތީ. އެ ލިސްޓުގެ ތިބި މީހުންގެ ހާލު ބަލަން ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހާލުބަލަން ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ވަދެފަ ހުންނާނީ. މިހުރިހާ ކަމެއް ބަލައި ގިންތިކޮށް ނިމުނީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު. ގިންތިކޮށް ނިމިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރެޖިސްޓަރ މަސައްކަތް ފެށީ ޑިޖިޓަލައިޒް ރެޖިސްޓްރީއެއް ހަދަންވެގެން ޕޯޓަލާއެކު. އެ މަސައްކަތް ނިމުނީ ޖުލައި މަހު،
އާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ / ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މި ސަރުކާރު އައިއިރު ތިބީ 8000 މީހުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ލިސްޓުގައި 12،000 ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން 23 މިލިއަން ބަޖެޓުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައި އޮތްއިރު މިހާރު 200 މިލިއަނާ ގާތް ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރައީސް ޞާލިހުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ގިނަ ސިޔާސަތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ސިޔާސަތުތަކުން އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ ދިރިއުޅުން ތަފްސީލުކޮށް ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެން މި ސިޔާސަތުތައް ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދިއުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ހަޔާތަށް ހެޔޮ ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު ވޯޓުލުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ