ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 15:46
ބޮޑިބަތާ ހަނާކުރި މަސް
ބޮޑިބަތާ ހަނާކުރި މަސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ
މިހާރު ކިކު އައިއްސިއެވެ. ދެން މަދީ ބޮނޑިބަތްކޮޅެކެވެ.
 
އޯޑިއަންސާ އެއްވަރަށް ކެނޑިޑޭޓުގެ ފޯރިވެސް ގަދަވެއްޖެ
 
އެމްޑީޕީގެ އަސްލު ކުލަ ފެންނަން ފަށައިފި
 
ވައުދުތައްވެސް ކުރިއަށްވުރެއް ފައްކާވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ބުރު ވޯޓާ ހަމައަށް ދިޔައިރު ހުރެވުނީ ހިސާބެއްގެ ފޫއްސެއްވެސް ވެފައެވެ. މާ ބޮޑު ފޯރިއެއްވެސް ނެތިފައެވެ. އެހާ ޝައުގުވެރިކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ތެދުތެދަށް ބުނާނަމަ ހުރެވުނީ ހިސާބަކަށް ދެއަތަށްވެސް ކެނޑި ކެނޑިއެވެ. މުޅިން ގޮތެއްވެސް ނުނިންމިފައެވެ. މީހަކު ނުގުޅާތީ، ގެއަށް ބަޔަކު ނާންނާތީ، ހިސާބުގަނޑުގައި ލަވައެއްވެސް ޖަހާނުލާތީ ވޯޓު ލާކަށްވެސް ނުދެވުނެވެ. ހީކުރީ މޮޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހާވަރުން ނޫޅުނަސް ވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވިސްނާލަން ޖެހުނީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ އައިގޮތުންނެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު އަމިއްލެއަށް ކުށްވެރިވެސް ކުރެވުނެވެ. އެކަމަކު މުޅިއަކުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކަނި މައްސަލައެއް ކަމަކަށްވެސް ނުދެކެމެވެ.

އެންމެންނަށް ވެސް ވެފައި ތިބީ އެއްގޮތެކެވެ. ޔަގީންކަން ބޮޑުވީއެވެ. ފޯރި ކުޑަވީއެވެ. އެ ޕާޓީއަކަށް އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީ އަކީ ފޯރިގަދަ ޕާޓީއެކެވެ. ކިކު ޕާޓީއެކެވެ. އާދަޔާ ހިލާފު ފޯރިގަދަ ލަވަތަކާ ޖޯޝު ގެނުވާ ފަދަ ބަސްތަކާއި މުޅިން ތަފާތު ޖަލްސާ ތަކާ ބައިބޯ އެއްވުންތަކައް މަސްހޫރު ޕާޓީއެކެވެ. އިންތިހާބަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެނީ ދެފައި އެއްތާނގައި ނުޖަހައެވެ. ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެންނެވެ. ހަރަދު ކުރަނީ އަމިއްލަ ޖީބުންނެވެ. ދިދަ ފެހުމާ ދިދަ ދެމުމާ ޖަގަހަތައް ހިންގާލުމުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަ ކުރެވޭނެ ބަޔަކުވެސް ނޫޅޭނެއެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން މި ކިކެއް ނުފެނުނެވެ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑަކައްވެސް ކިކެއް ނައެވެ. ފަހަރުގައި އެހެން ފަހަރު ފަހަރާއި ޚިލާފަށް މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ވާދަކުރީ ސަރުކާރުގައި އޮވެގެން ކަމަށް ވީމާ ވީގޮތަކައްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ މިއިން ޒަމާނަކު ގައުމަށް ނުގެންނަހާ ތަރައްގީ މި ފަސް އަހަރުގައި ގެނެވިފައިވުމުން އިތުރު ކަމެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނީމާ ވީގޮތަކައްވެސް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ވީގޮތެއް ވެއްޖެއެވެ. އޭގެ ދެރަ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތައް އަޅުގަނޑައްވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. ނަތީޖާ އަޑު އިވުމުން ބޮލަށް އެނބުރުން ނޭރީ ކިރިޔާއެވެ.

އެކަމަކު މިހާރު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ފޯރިވެސް ހިފައިފި ނޫންތޯއެވެ. ޖަގަހަތައްވެސް އެކްޓިވޭޓް ވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އަސްލު ކުލަ ފާޅުވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. އަސްލު ކިކު އަތުވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. ވައުދުތައްވެސް ކުރިއަށްވުރެ ފައްކާވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. މަސްކިލޯއެއްގެ އަގު 25ށް ބޮޑުވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. މާމަގެ އެލަވަންސް 7000 ބޮޑުވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. ދަފްތަރު މީހުންނަށްވެސް ގޯތި ލިބޭގޮތް ވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. ކޮވިޑަށް ނެގި ލޯނު ތަކުން އިންޓްރަސްޓް ކެނޑިއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. ކަރަންޓް ބިލް ކުޑަވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. އެންމެންގެ މުސާރަ އަންނަ ޖެނުއަރީގައި ބޮޑު ވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. ފުލެޓްތަކުގެ އަގާއި ޑައުން ޕޭމެންޓް ކުޑަވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. މިއީ ހައްތާވެސް އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވެފައިވާ ވަޢުދު ތަކެވެ. ޔަގީން ވަޢުދު ތަކެވެ. އެއްދުވަހު ވެފަ އަނެއް ދުވަހު ބަދަލު ނުކުރާނެ ވަޢުދު ތަކެވެ. ދިގުކުރާކަށް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތްތާއެވެ. އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓަށް އަރާ ހަމަ ނުކުރެވޭ ވަރު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރިވަރުން އެމީހުން މޭބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ އޭގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލުމުން އެމީހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ބަލިވާންދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގޮވާ ގޮވެލިތައް ގޮވަން އެފެށީ އެހެންވެގެންނެވެ. މިހާރު ފޫހި ފިލައިފިއެވެ. ރޫހު އާވެއްޖެއެވެ. ފޯރި ގަދަވެއްޖެއެވެ. މިހާރު މިތިބީ އެކީ އެކައްޗަކަށް ނިކުމެއެވެ. އެއްވާނެއްގައި މިކަންކޮށް ނިންމާލަން ނިކުމެއެވެ. އަނިޔާވެރިކަން އަލުން އަޔަނުދޭން ނިކުމެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެޅުނު ޅައެތި ދެނެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އޭގެ ފައިދާ ދެނެއް އެމީހުނަކަށް ނުހޯދޭނެއެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެނެއް ވޯޓަކުން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެތައް ބަޔަކު އަލަށް ގުޅެމުން އެދަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ސަޕޯޓް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުން އެދަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ދުރަށް ޖެހިލި އަޚުން އަނެއްކާ ގާތް އެވަނީ އެހެންވެންނެވެ. އޯޑިއަންސާ އެއްވަރަށް ކެނޑިޑޭޓުގެ ފޯރިވެސް ގަދަވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ. މިހާރު ކިކު އައިސިއެވެ. ދެން ހަމަ މަދީ ބޮނޑިބަތްކޮޅެއް އެކަންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
75%
0%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް