ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:26
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް
ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މުއައްސަސާއެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް އެ ބުނަނީ ސީދާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން: ޖީހާން
 
ގައުމު އެ ގެންދަނީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް
 
ޕީޕީއެމް އަށް ވެރިކަން ލިބުމުން މުއައްސަސާތައް ފަންކްޝަން ކުރުމަށް ޖާގަ ހަނިކުރި

ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މުއައްސަސާއެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވާނެކަމުގެ ވާހަކަފުޅު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުތައް ސަރުކާރަށް ނަގައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖާގަ ހަނިކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް ސަރުކާރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ކުރާ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވުން ކަމަށްވާއިރު ފާރަވެރިވުމަށް އޮތް ޖާގަ ހަނިކޮށް، އެ ފުރުސަތު އެއްކޮށް ނަގާލުމަށް އިދިކޮޅުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ހާލަތު ސިފަކުރައްވައި ޖީހާން ވިދާޅުވީ، 2014 ވަނަ އަހަރު، އެ ކޮމިޝަންގެ ބާރުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުގެ ދަށުން ނަގާ، ގައިޑްލައިނެއްގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަކީ ބޭކާރު ތަނެއްގެ ގޮތަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންތައްތައް އިދިކޮޅުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިގެން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޖީީހާން ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ. މިއީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖީހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން ވެސް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ނިޔަތް ހުރީ ސީދާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ނިކަމެތިކޮށްލުމަށާއި އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ނައްތާލުމަށް ކަމަށެވެ. ޖިހާން ވިދާޅުވީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދާ، އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ކިޔުން ހުއްޓުވުން ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅުގެ މެނިފެސްޓޯގެ އަނދިރި ސިއްރަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އޮތް ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ އޭރު އެޗްއާރްސީއެމްއަށް އޮންނަ ދައުރަކީ، ދައުލަތުން އިންސާނީ ހައްޤުތަށް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރާއި، ކަށަވަރުކޮށްދޭ މިންވަރާއި، ހިމާޔަތްކޮށްދޭ މިންވަރާއި، ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ބެލުމާއެކު އެކަންކަމަށް ބާރުއެޅުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މަސައްކަތް ކުުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަަކަން ޖީހާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އދ އާއެކުޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކްރިވިއު (ޔޫޕީއާރް) ނުވަތަ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ހާލަތު އެ ޤައުމެއްގައި ރިޕޯޓުކުރުމަށް ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރުން އެއްއަހަރު ތައްޔާރު ކުރާ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން، އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ވާގިވުމާއެކު އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ވަކިވަކިން ގައްދާރުވުމުގެ ދައުވާ އުފުލި ކަމަށެވެ.

އޭރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތް ޖާގަ ކުޑަ މިންވަރަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އދ އާއެކު ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރް) ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ ވާގިވުމާއިއެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް، ގައްދާރުވުމުގެ ދައުވާ އުފުލި، އެއީ 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަ ދައުވާއެއް. އެ ދައުވާ ކުރީ އެ މިންވަރަށް ބިރުދައްކާފަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އޮންނަނީ. އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅި އޭރު
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު

ޖީހާން ވިދާޅުވީ، އޭރު އެފަދަ ހާލަތެއް އޮތް ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުމުން ރައީސް ސާލިހުގެ އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅުގެ މަތިން އެގޮތަށް އޮތް ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އިސްލާހު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ޖިހާން ވަނީ އަލުން އަނބުރާ ޕީޕީއެމް ސަރުކާރެއްގެ ބިރުވެރިކަމާއި ނަމާންކަމުގެ ތެރެއަށް މި ޤައުމު ދާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް