ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:37
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރުން
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
 
އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ގިނަކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަމުން
 
ގޭގެ ކުލި އަދި އެހެނިހެން ބިލްތައް ދެއްކުމަށްފަހު ލިބޭ އާމްދަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވޭ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގެއެއްގައި ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީ ނަގާ ރޭޓު ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ފްލެޓު ރޭޓަކުން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ ޖަގަހާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓު ބިލަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭގެ ކުލި، ފެނާއި ކަރަންޓު އަދި އެހެނިހެން ބިލްތައް ދެއްކުމަށްފަހު ލިބޭ އާމްދަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މިހާރު ކަރަންޓު ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދިނުމަށް ނިންމާވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރަންޓު ބިލު ކަނޑައަޅަނީ ވަކި ރޭޓުތަކަކުންނެވެ. ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުން ބިލް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިބަދަލާއެކު އާއްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުން ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ބިލް ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް ކަރަންޓު ރޭޓް ފްލެޓް ރޭޓަކުން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން ގޭގެއަށް ގޮސް ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަންނަ އަނެއް ކަމަކީ ލިބޭ އާމްދަނީ ރެންޓު ދައްކާފައި ކަރަންޓު ބިލް ދައްކާފައި ކެއުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ. ކަރަންޓު ބިލަށް ލުުޔެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެދުނު. މިހާރު މިވާ ގޮތަކީ ކަރަންޓު ބިލުގެ ވަކި ރޭޓުތަކެއް މިހުންނަނީ. ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ އަގު ބޮޑުވަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއެއްގައި ކަރަންޓު ރޭޓް ފްލެޓް ރޭޓަކުން އެ ނަގާ ގޮތަކަށް. ކިތަންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރިއަސް އެބޮޑުވާ ނިސްބަތް ބޮޑުވެގެން ނުދާނެ. އެބަދަލު މިއަދުން ފެށިގެން މިގެނައީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ކަރަންޓު ފީ ނަގާ ރޭޓު ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ފްލެޓު ރޭޓަކުން ދިނުމަށް ރައީސް ނިންމާވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ގިނަކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 09:42
ހަސަން
ސާބަސް އިބޫ - ތީ ހެޔޮ ވެރިޔެއް . 1000% އަޅުގަނޑާއި އާއިލާގެ ވޯޓު މުޅި އުމުރަށް ލިބޭނެ