ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:23
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަވަސް
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެޕް އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފި
 
މި އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ
 
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ވަނީ ގެނެވިފައި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެޕް އެލަވަންސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ ގުޅުވައިގެން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ދެވޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން، (ސްޓެޕް އެލަވަންސް) ދިނުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 05 އޮކްޓޫބަރު 2023ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވޭ ފޯމުތަކަށް އެލަވަންސް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ބުނެއެވެ. ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ މިހާތަނަށް ނުދެވި ހުރި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 2019، 2020، 2021، އަދި 2022ގެ އެލަވަންސް މިއާއެކު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރު ވާނީ 2017، 2018ގެ ސްޓެޕް އެލަވަންސް ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް މި ކުރިއެރުން، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދީފައިވާތީ، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނެވިފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:43
Dhiyaanaa Ali
ވަރަށްބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ ޝުކުރިއްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރު