ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ
މަޖިލިސް
ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ޤަރާރު
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން، މިހާރު އޮތް ޤަރާރު ޤަރާރެއްގެ ސިފައިގައި ފާސްކުރެވޭނެކަމަށް ނަޝީދުވެސް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ
 
ނަޝީދުވެސް ވަނީ މެމްބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮތް ގޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ބަހުސް ފަށާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއް ނެގުމަށް މިހާރު ހުށައެޅިފައި އޮތް ޤަރާރު ޤަރާރެއްގެ ސިފައިގައި ފާސްކުރެވޭނެކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޑިމޮކްރަޓްސް މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. މިގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 35 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ، ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މި ގަރާރު ބަލައިގަނެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްވުމުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ބަހުސް ފަށާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައެވެ.

Advertisement

ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، މަޖިލީހުން ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ބިލެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށް، އެ ބިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 6 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ، ޤައުމަށް ދިމާވި މުހިއްމު ކަމަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ދިއުމާ މުޅިން ތަފާތު މައްސަލައެއްކަން ޝަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ވުމާއެކު، މިހާރު އޮތް ޤަރާރު އޮތްގޮތަށް ޕަބްލިކް ރެފަރެންޑަމަކަށް ފޮނުވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް މެމްބަރު ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު އޮތް ޤަރާރު ޤަރާރެއްގެ ސިފައިގައި ފާސްކުރެވިދާނެކަމަކަށް
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަޖިލިސް ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މުޙައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ މެމްބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮތް ގޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރަށް އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ މާއްދާތައް ފާހަގަވާން ޖެހޭކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ތިޔަ ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުރިހަމައަށް ބަރާބަރު އަޅުގަނޑަށް ބަަލައިގަނެވޭ، އަދި ތިޔަ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ހަގީގަތް އޮތް ގޮތް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެކަމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 262 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭރުން 262 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވާ އެއްވެސް ބިލެއް" ގެ ބަދަލުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިޔާލު ހޯދާފައި އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެއްނަމަ، އަނެއްކާ ރައީސަށް އެ ބިލު ތަސްދީޤު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ގޮތަށް 262 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙު ކުރެވިދާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 262 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލެއް ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އޮންނަނީ، (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ވަކި މާއްދާތަކަކަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެއްވެސް ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރަންވާނީ އެ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއްގައި އެ އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ވޯޓު ދިން މީޙުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަ ކަމަށެވެ. އެ އަޢުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ އެ ބިލެއް ބާތިލުވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައި އޮވެއެވެ.

އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރާ ގުޅޭ މާއްދާއާއި، ރިޔާސަތުގެ ދައުރާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތާއި ގުޅޭ މާއްދާތަކެވެ.

މި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް އިތުރު މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދާއިރު، ނިޒާމު ބަދަލުވެގެންދާ ގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ތަފްސީލުވެގެންދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބުމަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ބޭނުންވާނެކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
75%
0%
25%
ކޮމެންޓް