ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:51
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ގަރާރު
ނިޒާމީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަނީ
 
30 އޮކްޓޯބަރގެ ކުރިން އެކަމާއި ގުޅޭ ވޯޓު ނެގުމަކީ އާއްމުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އިލްޔާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު މަޖިލީހަށް އިއްވާފައި ވަނީ އިސްލާހަކާއި އެކުގައި

ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު 9 ޖެހި އިރު ޖަލްސާ ނުފެށި ލަސްވިއެވެ. ސަބަބަކީ ކޯރަމް ހަމަނުވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ކޯރަމް ހަމަވުމުން 10:00ގައި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތީ އެ ގަރާރުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެކަންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ގަރާރުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގެ އިތުރުން ގަރާރުގެ ދިރާސާ ކުރުން އަދި ފަހު ބަހުސް އާއި ވޯޓުގެ މަރުހަލާ ވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވަވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު މަޖިލީހަށް އިއްވާފައި ވަނީ އިސްލާހަކާއި އެކުގައެވެ. އެ އިސްލާހަކީ 30 އޮކްޓޯބަރު 2023ގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭ ވޯޓު ނެގުމެވެ. އަދި 30 އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން އެކަމާއި ގުޅޭ ވޯޓު ނެގުމަކީ އާއްމުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވެސް އިލްޔާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެ ޕާޓީން އެމްޑީޕީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ނިޒާމީ ވޯޓަކަށްދާން އެއްބަސްވުމަށެވެ. އެގޮތުން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ މަޖިލީހުގައިވާ ގަރާރު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު، ނޮވެމްބަރު 17ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަންކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް