ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:13
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕީޕީއެމް އަށް ގެއްލިއްޖެ
 
މިހާރު މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
 
މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމް އޮތް އިރު އޭރު ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވީ 5 މެމްބަރުން
 
މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީގެ 3 މެމްބަރުންނާއި އެމްއެންޕީގެ 3 މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭގެ 2 މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަދިވެސް މެޖޯރިޓީ އޮތީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީގެ އަތުގައެވެ. އެއީ 56 މެންބަރުންނާއެކުގައެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމް އޮތް އިރު އޭރު ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވީ 5 މެމްބަރުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ 10 މެންބަރަކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުން މިހާރު މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއަކީ އެއީއެވެ. މިހާރު ދަޑިމޮކްރެޓްސްގައި 13 މެމްބަރުން އެބަ ތިއްބެވިއެވެ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީގެ 3 މެމްބަރުންނާއި އެމްއެންޕީގެ 3 މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭގެ 2 މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވިއެވެ. ޖޭޕީގެ 2 މެމްބަރުން އަދި އަމިއްލަ 3 މެމްބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް