ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:43
އަމާރީ ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް
އަމާރީ ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް
ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރ
ރިސޯޓް ކުލި އަދި ޖޫރިމަނާ
ރިސޯޓް ކުއްޔާއި ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް މަޢާފެއްނުކުރޭ، ކުޑަކުރީ ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓް: ސަރުކާރު
 
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާ އަރާފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށް %18 (ދުވާލަކު %0.0493) ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް
 
ރިސޯޓް ކުލި ނުދެއްކުމާއި ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ކުރިން ހުރީ އަހަރަކަށް 182 އިންސައްތައިގައި

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި ކުލި ނުދެއްކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ވެސް އެއްކޮށް މާފުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ރިޒޯޓު ކުލި ނުދެއްކުމާ ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ ރިޒޯޓު ކުލި ނުދެއްކުމާ ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ކުރިން ހުރީ ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ބުއްދި ގަބޫލު ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑުކޮށްކަމަށާއި އެއީ އަހަރަކަށް %182 ގެ ރޭޓުންކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްފައިވަނީ 182 އިންސައްތައިން 18 އިންސައްތަ އަށެވެ.

Advertisement

ޖޫރިމަނާ އާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާ އަރާފައިވާ މުޅި މުއްދަތަށް %18 (ދުވާލަކު %0.0493) ރޭޓުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. ކުރިން ދައްކަންޖެހިފައި އޮތީ %182.5 (ދުވާލަކު %0.5) ކަމަށާއި އޭގެން %18 އަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދު އުނިކޮށްދިނީކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބުނީ ބޭންކުތަކުން ނަގާ އިންޓްރެސް ހުންނަނީ އާންމުކޮށް މީގެ 36 ގުނަ އަށް ވުރެވެސް ކުޑަކޮށް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ވަނީ މިފަދަ ޖޫރިމަނާތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަޖެހޭ ރޭޓެއް ނޫންކަމަށް ނިންމާފައިކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން 2019 ގައި ނިންމައި 2020 ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒު ކުރަން ފެށީ މި ޖޫރިމަނާ %18 އަށް ކުޑަކޮށް ރިއަލިސްޓިކް ރޭޓެއްގައި މިކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރޭޓުގައި (%180) 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިޒޯޓު ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތެއް އަނބުރާ ދައްކާ އިރު އެ އަދަދު ދެގުނަ ވެ އަހަރެއް ތެރޭ 1.8 މިލިއަން، ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށާއި އެއީ ކުލީގެ 1 މިލިއަން ލައިގެން ނަމަ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މި ޖޫރިމަނާ ރޭޓަކީ ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ނިޒާމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މާކުރިން ހަދާފައިވާ ރޭޓެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނިޒާމާއެކު އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓަށް މިގެނެވުނު ރިއަލިސްޓިކް ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފަހިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

މިބަދަލާއެކު ކުރީންސުރެ ނުދެއްކި ހުރި ޖޫރިމަނާ އައު ރޭޓުގައި ދައްކައި ހަލާސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވި އުނިކުރެވިގެންދާނީ %18 އަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުރި ބައި އެކަނިކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ބޭނުންތަކަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނުނިމޭ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނުވަ ތަނެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ހުރި ރަށްތަކާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް މަސައްކަތް ނުފަށާ އޮންނަތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ރަށްތައްވެސް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް