ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:39
ސްޕައިސް ބާޒާރުގައި މިއަދު 85 ފިހާރައެއް ހިންގާ
ސްޕައިސް ބާޒާރުގައި މިއަދު 85 ފިހާރައެއް ހިންގާ
ރޮއިޓާސް
މިޞްރު ބާޒާރު
ތުރުކީވިލާތުގެ 'މިޞްރު ބާޒާރު'ގެ އަޖުމަ ބަލާލަން ދަމާ؟
 
ސްޕައިސް ބާޒާރު އަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން، އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ހަވާދު އެއްތަނަކަށް ގެނެސް، ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ، ވަރުގަދަ ބާޒާރެއް
 
އޮޓޮމަން އެމްޕަޔަރ ނުވަތަ އުސްމާނީ ދައުލަތުގައި، ބޭރު ދުނިޔެއާއި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މައި މަރުކަޒަކީވެސް ސްޕައިސް ބާޒާރު
 
ސްޕައިސް ބާޒާރު ހިންގާތާ މިހާރު 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެއްޖެ

އެންމެ ދާން ބޭނުން ވާ ޤައުމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމަށް ފަހު ލިބޭ ޖަވާބުތައް ލިސްޓެއްގައި ތަރުތީބުކޮށްފިނަމަ، ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިއަދު އެންމެ އާންމު ޖަވާބަކަށް ވާނީ ތުރުކީވިލާތު ކަމުގައި ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. ދަތުރުގެ ފޮޓޯތައް އިންތިހާއަށް ނަލަކޮށްލަ ދޭނެ ހިތްގައިމު އެތައް މަންޒިލުތަކަކުން ޒީނަތްތެރި ވެފައި ވާ ތުރުކީވިލާތަކީ ޒަމާންވީ އެތައް ތަރިކައަކާއި އާޘާރުތަކެއްގެ ޚަޒާނާއެއްވެސް މެއެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ ތުރުކީވިލާތުގެ ޤަދީމީ، ހަވާދުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާހަކައެވެ.

ތުރުކީވިލާތަކީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ފީނާލާއިރު، 1400 އެއްހާ އަހަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ދުނިޔޭގެ އިރާއި ހުޅަނގު ގުޅާލަ ދިން ވިޔަފާރި ރާސްތާ ނުވަތަ ސިލްކް ރޯޑްގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އިހު އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެވެސް ތުރުކީވިލާތަކީ ހަވާދުގެ ވިޔަފާރީގައި ނަން ހިނގާ ޤައުމެކެވެ. މި ދެންނެވި ސިލްކް ރޯޑުގެ ކާމިޔާބީގެ އެއް އަސްލަކީވެސް ތުރުކީވިލާތުން ކުރަމުން ދިޔަ، ވަރުގަދަ، ހަވާދުގެ ވިޔަފާރިއެވެ.

އެއްގަމުގެ އިތުރުން، ކަނޑުމަގުން ދެމިގެން ދިޔަ ސިލްކް ރޯޑް ނުވަތަ 'ސްޕައިސް ރޫޓު'ގައި ވެސް ތުރުކީވިލާތަކީ މުހިންމު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައި އޮތް ޤައުމެކެވެ.

ތުރުކީވިލާތުގެ އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް ސިޓީ ކަމަށް ވާ އިސްތަންބޫލްގައި ހިންގާ 'ސްޕައިސް ބާޒާރު' އަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން، އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ހަވާދު އެއްތަނަކަށް ގެނެސް، ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ، ވަރުގަދަ ބާޒާރެކެވެ.

ތުރުކީ ބަހުން ފޮނިތޮއްޓަށް މި ކިޔަނީ ތާޖިން، އަދި ކެސިޔާ. މި ކަހަލަ ފޮނިތޮއްޓަށް މި ކިޔަނީ ޝީން ތާޖިނީ. މާނައަކީ ޗައިނާ ފޮނިތޮށި. އެހެން މި ކިޔަނީ، ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓް ކުރީމަ.
ޖަލާލުއްދީން ޖަލީކް؛ ތުރުކީގެ ޘަޤާފަތާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރެއް

'ސްޕައިސް ބާޒާރު' ހިންގާތާ މިހާރު 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އޮޓޮމަން އެމްޕަޔަރ ނުވަތަ އުސްމާނީ ދައުލަތުގައި، ބޭރު ދުނިޔެއާއި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މައި މަރުކަޒަކީވެސް 'ސްޕައިސް ބާޒާރު' އެވެ.

މިއަދުވެސް އެ ބާޒާރުން ފެނިގެން ދަނީ ހަމަ އެ ޖޯޝާއި ފޯރިއެވެ. ހިތްގައިމު، ޤަދީމީ ބާޒާރެއްގެ ކުލަވަރުތަކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުފައްދާ ހަވާދުގެ އެކި އެކި ބާވަތްތައް، މިއަދުވެސް އެ 'ސްޕައިސް ބާޒާރު' އިން ލިބެން ހުރެއެވެ.

އިހު ޒަމާނުގައި ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ހަވާދުގެ ބާވަތްތައް އުފުލާ، ގެންގޮސް ހެދުމުގައި އެތައް ބަޔަކު ދުރު ރާސްތާތަކެއް ކަޑަތު ކުރި ކަމެވެ.

އެހެން އެކަން ވެފަ އޮތީ، ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކަކީ ހަމަ އެކަނި ކައްކަން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވީމަ، އެ ދުވަސްވަރު. އޭރު، ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކަކީ ވަރަށް އަގު ހުރި ބާވަތްތަކެއް. ބޭސްވެރިކަމަށްވެސް އެ ބާވާތްތައް ބޭނުން ކުރި. އެ ދުވަސްވަރު ނުހުންނާނެ، މިހާރު މި ހުންނަ ކެމިކަލް ފާމަސީތަކެއް.
ޖަލާލުއްދީން ޖަލީކް؛ ތުރުކީގެ ޘަޤާފަތާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރެއް

'ސްޕައިސް ބާޒާރު' އިމާރާތް ކުރީ އާ މިސްކިތަށް އިތުރު ކުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބާޒާރުގެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއާއެކު ލިބެމުން ދިޔަ ޓެކުހުގެ އާމްދަނީއަކީ، މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނުވެސް، ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ޖަމާވާނެ މިތަނަށް. ދެން ބާޒާރުގެ ވެރި މީހާ، ބެލްކަންޏަށް އަރާ، ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކުރާނެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެ ދުޢާގަ ބައިވެރިވާނެ. ދުޢާ ކުރަނީ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކަށް އެދި.
ޖަލާލުއްދީން ޖަލީކް؛ ތުރުކީގެ ޘަޤާފަތާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރެއް

އިސްތަންބޫލުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބާޒާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ 'ސްޕައިސް ބާޒަރު' އަށް މިޞްރު ބާޒާރޭވެސް ކިޔާ އުޅެއެވެ. އެއީ، އާ ބާޒާރެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ބިނާ ކުރީ، މިޞްރުގައި އޮތް އުސްމާނީ ދަޢުލަތުން އާމްދަނީއިން ކަމަށް ބުނާތީއެވެ. 'ސްޕައިސް ބާޒާރު'ގައި މިއަދު 85 ފިހާރައެއް ހިންގައެވެ. ހަވާދުގެ އެކިއެކި ބާވަތްތަކާއި، ތުރުކީވިލާތަށް ޚާއްޞަ ލުއިކާނާއާއި ފޮނިކާތަކެތީގެ އިތުރުން، ގަހަނާއާއި، ހަނދާނީ ހަދިޔާއާއި ހިއްކި މޭވާއާއި ބަދަނުގެ ބާވަތްތައްވެސް އެ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުރެއެވެ. ތުރުކީވިލާތަށް ކުރާ ދަތުރެއް ފުރިހަމަ ވެގެން ދާނީ، 'ސްޕައިސް ބާޒާރު' އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލާ، އެތަނުން ވިޔަފާރި ކޮށްލުމުން ނޫންތޯއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް