ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 23:02
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ
ސޯސަން ޖަގަހަ ބައްދަލުވުން
ހާފް ޓައިމުގައި ރަނގަޅަށް ރާވާލައިފިން، ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ބުންވަރު ހުރި މީހުން ނެރެ މެޗް ކާމިޔާބުކުރާނަން: ރައީސް
 
ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމާލުމަށްފަހު ޑޯޓުޑޯއަށް ނިކުތުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
ގައުމު ބަނގުރޫޓްވެފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ވިދާޅުވި މިހާރު ވައުދުތައް ވަމުންދަނީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ދެވަނަ ބުރު ކުޅޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމު ކޮށްލައިފިކަމަށާއި ބައެއް މަގާމުތަކަށް ކުޅޭ މީހުން ބަދަލުވެސް ކޮށްފިންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ނިކުމެ މިތިބީ މެޗަކަށް ކަމަށާއި މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނުނަމަވެސް އެއީ މުޅި މެޗް ނިމުން ނޫންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވީ އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފަރާތްތައް އެތަނުން ފެނިގެންދިޔުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އުފާފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެއާއެކު އެމްޑީޕީގެ ރޫހާއި ޖޯޝާއި އަޒުމު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެގެންގޮސްފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން އެކަން ވެގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނިކުތް ނަތީޖާ އާއެކު އަނެއްކާވެސް މާޒީގައި ފެނިގެންދިޔަ އަނިޔާވެރިކަމަށް ދާން ބޭނުންނުވާތީކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެނިގެން ދިޔައީ ކުރީ ފަސް އަހަރުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތް. ގޭގައި ތިބެގެން އެމަންޒަރު ދުށް މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި އެތިއްބެވީ. މަޑުކޮށްލައިގެން ގޭގައި ތިއްބެވީ މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު އަމާންކަމާއެކީގައި މިގޮތަށް މިކަން ކުރިޔަށްދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި އޮތީމާ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި މިނިކުތް ނަތީޖާއާއެކު އެބޭފުޅުންނަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނު.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިއްޖެކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ތިން ލަނޑު އެއް ލަނޑުން، ހަތަރު ލަނޑު އެއް ލަނޑުން ބަލިވެ, އަނެއް ބަޔަކު މޮޅުވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ކޯލިޝަން މިއޮތީ ތިނެއް އެކެއްގެ ތަފާތެއްގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގައި ނިކުމެ މޮޅުވާނެކަމަށާއި ހާފް ޓައިމުގައި ޗޭންޖިންގ ރޫމަށް ވަދެ ކަންކަން ރާވާލާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެ ވަނަ ހާފްގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށް އިތުރު ދެ ލަނޑުޖަހާ ފަސް ލަނޑު ދެލަނޑުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމެޗް އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނަން. ހާފްޓައިމްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޗޭންޖިން ރޫމަށް ވަދެ ރާވާލައިފިން. ދެވަނަ ބުރު އަޅުގަނޑުމެން ކުޅޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމު ކޮށްލައިފިން. ބައެއް މަގާމުތަކަށް ކުޅޭ މީހުން ބަދަލުވެސް ކޮށްލައިފިން. ބުންވަރު ހުރި މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް ނެރެފިން. މިހާރު މިދަނީ އެޓޭކް މޯޑުގައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގޯލު ދެން ޖަހާނީ. ގޯލަކަށްފަހު ގޯލެއް. ގޯލަކަށްފަހު ގޯލެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާނީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ގޯސްތަކެއް ހެދިފައިވާކަމަށެވެ. ވޯޓުލުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ފުރަތަމަ ހާފް ގެއްލިގެންދިޔައީ އެކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތުގައި އެކަން ރަނގަޅަށް ކުރުންކަމަށް ރައީސް ވިދަޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު މީހުން ކައިރިއަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ޓީމުތައް ހަދައިގެން ނިކުންނަންޖެހޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑޯޓުޑޯ އަށް ދާންވީ. ޓީމުތައް ހަދައިގެން ގޭގެއާށް ގޮސް މީހުންނަށް ކިޔައިދޭންވީ. މީގެ މުހިންމުކަން ބުނެދޭންވީ. މިއަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިންތިޚާބު ގެއްލިއްޖިއްޔާ ދެން ވެގެންދާނެ ގޮތް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވަނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް މިހާރުވަމުންދާ ވައުދުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ގައުމު ބަނގުރޫޓްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ މިހާރު ވައުދުވަމުންދަނީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަ ދެގުނަ ކޮށް ކުލި ކުޑަކުރުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ރޭވުމެއްނެތި ވަމުންދާ ވައުދުތަކެއްކަމަށާއި މަގްސަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ފެތުރުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް