ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:20
ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
ރައީސް އޮފީސް
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ
ސިޔާސީ މަޤުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ސިފައިންގެ އަގުވައްޓާލައި، ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވެއްދުމަށް ދަނީ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަމުން: ޑިފެންސް
 
އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވަނީ 2013ވަނަ އަހަރު
 
2016 ވަނަ އަހަރު އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބޮޑު އަސްކަރީ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ދެ ޤައުމު ދެމެދުގައި އެއްބަސްވި
 
2019ގައި އުތުރުތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑު އުލަނދުފަހަރު އަޅާފައި ބާއްވާނެ ބަނދަރަކާއި ޑޮކްޔަރޑެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި

ސިޔާސީ މަޤުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާގެ އަގުވައްޓާލައި ސިފައިންފެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްޤީ އަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކ. އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ 'އެކަތަ' ބަނދަރަކީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއްކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޚަބަރުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެކަތަ ބަނދަރަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑު އުޅަނދުތައް އަޅާފައި ބޭއްވުމަށާއި އެ އުޅަނދުފަހަރުތައް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީކުރާ ބަނދަރެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ. ޑިފެންސުން ބުނި ގޮތުގައި އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވަނީ 2013ވަނަ އަހަރު، އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން އުތުރުތިލަފަޅުގައި ބޮޑު އަސްކަރީ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެ ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ދެ ޤައުމު ދެމެދު ސޮއި ކުރި "އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ މޯލްޑިވްސް އެންޑް އިންޑިއާ" ގައި ވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު އަސްކަރީ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން އެއްބަސްވި ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީ ސަރުކާރުން 2013 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބޮޑު އަސްކަރީ ސްކޯޕް ހަނިކޮށް މި ސަރުކާރުން 2019 ވަނަ އަހަރު އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑު އުޅަނދުފަހަރު އަޅާފައި ބާއްވާނެ ބަނދަރަކާއި އެ އުޅަނދުތަަައް މަރާމާތު ކުރާނެ ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ވެސް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެކަތަ ބަދަރާ ގުޅިގެން ފަތުރާ ޚަބަރުތަކާ ޚިލާފަށް އެ ބަނދަރުގައިވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ހިނގާ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތެއް ކަމަށެވެ. އެ ބަނދަރުގައި އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ޤާއިމުވެ ނުތިބޭނެކަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމަކަށް މި ސަރުކާރުން ޖާގަނުދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ދެއެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއަކީ ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާއުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އައްޑަނަކަން ފާހަގަކޮށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްސާސް ދަނޑިވަލެއްގައި ސިފައިންގެ ތަރައްގިއަށް ހިންގޭ މުހިންމު ކަންކަމަށް ހުރަސްއަޅައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ އާއިލާތަކުގެ އަގުވައްޓާލުމަށާއި އެ މުއައްސަސާއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވެއްދުމަށް ސިޔާސީ ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރަމުންދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެ މިިނިސްޓްރީން ބުނެފަައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް