ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:27
ރާއްޖެއައި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ރަށެއްގެ ބޭރުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި
ރާއްޖެއައި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ރަށެއްގެ ބޭރުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ފަތުރުވެރިކަން
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުން ނަގާފީތައް ބޮޑުކޮށްފި
 
ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރެވޭނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު
 
ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނ،ީ އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާނެ އޭޖެންޓަކު ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު
 
ކްރޫޒް ޕާމިޓު ފީ މިހާރު ވަނީ 1000 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފައި

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުން ނަގަމުން އަންނަ ފީތައް ބޮޑުކޮށް، "ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވުމާއި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލި ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދާއެކު ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އައި "ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރުތަކުން ނަގަމުން އަންނަ ކްރޫޒް ޕާމިޓު ފީ މިހާރު ވަނީ 1000 ޑޮލަރު ނުވަތަ 15420 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މީގެކުރިން ކްރޫޒް ޕާމިޓުގެ ގޮތުގައި އުޅަނދުތަކުން ދައްކަން ޖެހެނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އަންނަންވާނ،ީ އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާނެ އޭޖެންޓަކު ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހުގައެވެ. ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރެވޭނ،ީ އެކަމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން، އެ އުޅަނދަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޓެކުހެއް އޮތްނަމަ، އެ ފައިސާ މީރާއަށް ދެއްކުމަކީ އެ އެޖެންޓުގެ ޒިންމާއެވެ.

ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރެވޭނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. މި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސް އިން އެ އުޅަނދަކަށް އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ވަގުތުން ފެށީގެން 84 ގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އަދި އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާނަމަ އަދި އެ އުޅަނދަކީ 20 މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު އުޅަނދެއްނަމަ ކްރޫޒިން ޕަރމިޓް ދޫކުރާނީ 1000 ޑޮލަރު ދެއްކުމުން ކަމަށް ވެސް ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްރޫޒިން ޕާމިޓް ދޫކުރާ މުއްދަތަކ،ީ އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް އެ އުޅަނދަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ނަމަ އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 365 ދުވަހާ ހަމަޔަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި 20 މީޓަރާއި އެއަށްވުރެ ކުދި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި 90 ދުވަހާއި ހަމައަށް އެއްވެސް ފީއަކާއި ނުލައި ދުއްވައި، ބަނދަރުކުރެވޭއިރު މި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 50 ޑޮލަރު ދެއްކުމަށްފަހު، 275 ދުވަހާ ހަމައަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން ނުވަތަ ކްރޫއިން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އާއިލާ ފިޔަވައި ފަސިންޖަރުންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ބަޔަކު ބައިތިއްބަން އެދޭ ނަމަ ޗާޓަރު ލައިސަންސެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އަދި ޗާޓަރު ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރު މުއްދަތަކަށް ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު ޗާޓަރު އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި އެ އުޅަނދު ބަނދަރު ކުރުމަށް އެދޭނަމަ އާ ޗާޓަރު ލައިސަންސެއް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހޯދަންޖެހެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުން ޗާޓަރު ލައިންސަންސް ހޯދަން ދައްކަން ޖެހޭ ފީވެސް ވަނީ ބޮޑު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިގުމިން 20 މީޓަރާއި 20 މީޓަރަށްވުރެ ކުދި އުޅަނދުފަހަރު ދުވާލަކަށް 100 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭއިރު 21 މީޓަރާއި 35 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުފަހަރު، ދުވާލަކަށް 250 ޑޮލަރު، 36 މީޓަރާއި 45 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުވާލަކަށް 400 ޑޮލަރު، 46 މީޓަރާއި 75 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުވާލަކަށް 550 ޑޮލަރު، 76 މީޓަރާއި 100 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުވާލަކަށް 700 ޑޮލަރު އަދި 101 މީޓަރު އަދި 101 މީޓަރަށްވުރެ އިތުރުވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުވާލަކަށް 850 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ދިގުމިނުގައި 25 މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދުވާލަކަށް 15 ޑޮލަރު ދެއްކިއިރު 25 މީޓަރާއި 35 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުތަކުން 200 ޑޮލަރު، 36 މީޓަރާއި 45 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުތަކުން ދުވާލަކަށް 350 ޑޮލަރު، 46 މީޓަރާއި 75 މީޓަރާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުތަކުން ދުވާލަކަށް 450 ޑޮލަރި އަދި 75 މީޓަރަށްވުރެ އިތުރު އުޅަނދުތަކުން ދައްކަން ޖެހެނީ 600 ޑޮލަރެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 1000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރާއިރު ދެވަނަ ފަހަރަށް 2000 ޑޮލަރުން އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު 6000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް