ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:54
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
މާޒީއަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުއިއްޒަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މެމްބަރު އީސަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދިނީ މިސަރުކާރުން
ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވޭ
ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފިކުރު ކުރަންޖެހޭ

މާޒީއަށް ބަލާއިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަގަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފިކުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެރިކަމަށް އައުމަށް މޮޅެތި ވައުދުތައް ބޭފުޅުންވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވައުދުތަކަކީ ފުއްދާނެ ވައުދުތަކެއްތޯ ބަލައި ޔަގީން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޒީއަށް ބަލާއިރު، އެބޭފުޅުންގެ އިހުލާސްތެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި 5 އަހަރު ޕީއެމްއެމްއިން ވެރިކަމެއް އަދި އެބޭފުޅުންގެ ބާރު ހިނގާ ދެ އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރި ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ކުރީ ސަރުކާރުން އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އައި އިރުގައި 55 އިންސައްތަ ދިވެހިން އުޅެންވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ލިޔެފައި އޮތް މާއްދާ ބަދަލުކޮށް 45 އިންސައްތަ ދިވެހިންގެ އަދަދު މަދު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި 55 އިންސައްތަ ބޭރު މީހުންގެ އަދަދު މަތި ކުރި ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތަކެއްގައި އަތް އެޅުން ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާނުންނަކީ މާދަމާވެދާނެ ގޮތް ދެނެގަނެވޭނެ ބައެއް ނޫން. އެގާބިލްކަން އެއީ ހެއްދެވި ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ގާބިލް ކަމެއް ނޫން އެއީ. އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް އެންމެ ބުއްދިވެރި އިންސާނުންނަށް ވެސް ކުރެވޭ ކަމަކީ މާޒީވެދިޔަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން އަންނަން އޮތް ދުވަހުގެ ތަސައްވުރެއް ކުރެވޭނީ. މާޒީވެ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ތަސައްވުރު ކުރެވޭކަށް ނެތް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަކަށް. ޕީޕީއެމް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަމެއް ކުރިއިރުގައި ކެބިނެޓްގައި މިކަންކަމަށް ބަސްބުނަން އިންނެވި. ސަރުކާރުން ލައްވާ މިކަންކަން ކުރުވަން ބާރުއަޅަން އިން ބޭފުޅާ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނެތް. އެބޭފުޅާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދީގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮން އުންމީދެއް ކުރެވޭނީ މާދަމާ އެބޭފުޅާގެ ވެރިކަމުގައި މިދެންނެވި ޓޫރިޒަމްދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް.
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ

މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދިނީ މިސަރުކާރުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށެވެ. އެކަން ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުން ފެންނަ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަަފުންނަށް އޮފް ޑިއުޓީގައި އާރްޓީއެލް ފެރީގައި ރަށަށް ދެވޭ ކަމަށާއި، މެނޭޖްމަންޓްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެފުރުސަތު ގާނޫނުން ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް